ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 29.05.2024

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή»

Ώρα 13.00- 1ο κλιμάκιο

Ώρα 14.30- 2ο κλιμάκιο

Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στην τελετή αναγόρευσης – ορκωμοσίας, την Τετάρτη 29 Μαΐου και ώρα 13.00- 1ο κλιμάκιο και ώρα 14.30-2ο κλιμάκιο, στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, ότι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο 30΄ νωρίτερα από την έναρξη της τελετής (ώρα 12.30-1ο κλιμάκιο και ώρα 14.00- 2ο κλιμάκιο ), προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του Ε.Κ.Π.Α. επισημαίνουμε:

 1. Οι πτυχιούχοι, κατά την παραλαβή και παράδοση της τηβέννου και του καπέλου παραδίδουν την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο στον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας, μέχρι το πέρας της ορκωμοσίας και της παράδοσης τηβέννου και καπέλου (η ένδυση του ορκιζόμενου με τήβεννο είναι προαιρετική).

Οι ορκιζόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις καθομολογήσεις (όρκο) στις 24 Μαΐου 2024, από τη Γραμματεία και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση στη Γραμματεία οι ορκιζόμενοι θα παραλάβουν τις καθομολογήσεις πριν την ορκωμοσία στο αμφιθέατρο. Κατά την παραλαβή οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα.

2Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Ώρα προσέλευσης 14.00-Ώρα έναρξης 14.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

7113132000001 7113132000013
7113132000003 7113132000019
7113132000004 7113132000028
7113132000008 7113132000030

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Αριθμό Μητρώου 7113132000001 και 7113132000028 θα εκφωνήσουν τον όρκο.

Υπενθυμίζουμε ότι για την απόκτηση του τίτλου, η συμμετοχή στην αναγόρευση – ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!!

Προκήρυξη Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Προκήρυξη Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας μετά από εισήγηση της Διευθύντριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.:

«Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία»

αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2023-2024.

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Οικονομικών, Γεωπονικών, Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ ορίζεται σε πενήντα (50) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), επιλέγοντας αίτηση εγγραφής →πεδίο 05. «Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών», και να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017

 1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν από τον συντάκτη τους στο e -mail: epapatrexa@biol.uoa.gr
 2. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 3. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)
 4. Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1)

8.Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, (προαιρετικά)

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων)
 2. Φωτογραφία

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα:

από 25/05/2023 μέχρι 25/06/2023

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους κατά το χρονικό διάστημα των αιτήσεων αλλά προϋπόθεση για να εγγραφούν είναι να έχουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι τον Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ.

Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας συμμετοχής μπορείτε να το κατεβάσετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (κ. Ευαγγελία Παπατρέχα) στο τηλέφωνο 210-7274877 ή/ και στο e-mail epapatrexa@biol.uoa.gr.

17th European Conference on Computational Biology (ECCB 2018): Call for Proceedings, Highlights, Elixir- Applications, Applications and Posters

ECCB  is the main computational biology event in Europe and will welcome scientists working in a variety of disciplines, including bioinformatics, computational biology, biology, medicine, and systems biology.

Available tracks: ProceedingsHighlightsELIXIR-ApplicationsApplications and Posters

Accepted submissions from proceedings track will be published, fully cited, at the Bioinformatics journal.
Submission topic areas:
 • DATA: Organization, management, categorization, integration, analysis of data, knowledge discovery
 • GENOME: Sequence analysis, alignment, evolution, phylogeny, genetics, epigenetics, 3D conformation
 • GENES: Expression, function, regulation, transcription, translation, geno-phenotype
 • PROTEINS: Structure, function, alterations, assemblies, interactions, design, proteomics
 • SYSTEMS: Systems biology, pathways, molecular networks, dynamics, signaling, multi-scale modeling

ECCB 2018 (http://eccb18.org/) will be held in Athens, Greece, 8-12 September 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας στη συνεδρίαση της 07/06/2017 αποφάσισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων γίνεται μία φορά το χρόνο με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών την 6η Οκτωβρίου 2017. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2017, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα Βιολογίας ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. (εντός Οκτωβρίου 2017) εάν επιλεγούν.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη ) αίτηση υποψηφιότητας, από την 01-09-2017 μέχρι και τις 06-10-2017, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα “Εγγραφές“.

Επισυνάπτεται το κείμενο της προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας στη συνεδρίαση της 25/05/2016 αποφάσισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ». Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη ) αίτηση υποψηφιότητας (ειδικό έντυπο), από την 01-09-2016 μέχρι και τις 30-09-2016, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της προκήρυξης.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα “Εγγραφές“.

Presentation of the Bioinformatics Postgraduate Programme @ HSCBB15

The ‘MSc in Bioinformatics’ and its web site were presented at the 10th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB) – HSCBB15, featured alongside other Greek Masters programs in the fields of Bioinformatics and Computational Biology:

Presentation of the Bioinformatics-related postgraduate study programs in Greece from their Directors

Constantinos Vorgias, Elias Manolakos, Polydefkis Hatzopoulos, Zoi Lygerou, Elias Zintzaras, Pantelis Bagos

Abstract: Bioinformatics is an interdisciplinary field, placed at the interface of Biology, Mathematics and Computer Science. In this work, we tried for the first time to investigate the current situation of Bioinformatics education in Greece. We searched the online resources of all relevant University Departments for Bioinformatics or relevant courses. We found that all the Departments of Biological Sciences include in their curricula courses dedicated to Bioinformatics, but this is not the case for Departments of Computer Science, Computer Engineering, or Medical Schools. Despite the fact that large Universities played a crucial role in establishing Bioinformatics research and education in Greece, we observe that Universities of the periphery invest in the field, by including more relevant courses in the curricula and appointing faculty members trained in the field. In order for us to “triangulate” we didn’t confine ourselves to online resources and descriptive statistics but we also included interviews so as to have a more spherical view of the subject under discussion. The interviews provided useful insights regard-ing the teaching methods used by bioinformatics tutors, their attitudes and the difficulties they encounter. The tutors mentioned also the material that they choose, the audience’s attraction techniques and the feedback they receive.

Presentation of the Bioinformatics Postgraduate Programme at the 25th Conference of the HSBS

The ‘MSc in Bioinformatics’ and its web site will be presented at the 25th Panhellenic Annual Meeting of the Hellenic Society for Biological Sciences. The abstract of the presentation follows:

BIOINFORMATICS POSTGRADUATE PROGRAMME AT THE UNIVERSITY OF ATHENS: ANNOUNCING A NEW MASTERS PROGRAMME FUNDED BY THE HELLENIC MINISTRY OF EDUCATION (EPEAEK II)

Bashir, A., Alexopoulos, I., Liakopoulos, Th., Bagos, P., Iconomidou, V., Katsaloulis, P., Litou, Z., Papandreou, N., Pavlou, K., Promponas, V, Hamodrakas, I. and Hamodrakas, S.

Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens 157 01

Given the pace of development in bioinformatics and the urgent need to assemble a worldwide collective effort to convert the raw data collected from the various genome projects into meaningful and useful biological information, there is a growing need for highly specialized personnel in the field. The traditional degrees offered by the Hellenic Universities do not at the moment fulfil this need and there is room for a postgraduate programme suitable for current science graduates giving them a fast track to the tools and knowledge needed for active research in both academia and industry. The postgraduate bioinformatics programme at the University of Athens (UOA) takes an interdisciplinary approach and brings together some of the leading figures from the Hellenic bioinformatics community. Teaching staff are selected from existing UOA departments including Cell Biology and Biophysics, Biochemistry and Molecular Biology, and Informatics. In addition to these inter-departmental collaborations the programme takes personnel from other Universities/research centres making this a truly unique and timely effort. The programme leading to the qualification of M.Sc from the UOA takes the form of a three semester taught. The first semester covering the basics of molecular biology and computational methods prepares the students for a more detailed investigation of specific bioinformatics tools in the second semester where students are also given a choice of optional courses to customise their specific interests. The third semester is concluded by a research project. Potential applicants, for the first intake to begin in October 2003, are invited to view the information and admissions procedure which we have assembled together on the World Wide Web at the URL: http://bioinformatics.biol.uoa.gr/