Αρχική » Οργάνωση » Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

Ακολουθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία», σύμφωνα με το ΦΕΚ Ν. 4171 / 21-09-2018:

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΠΜΣ «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής και συγκεκριμένα στη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων της Βιοπληροφορικής που συνδυάζουν την τεχνολογική, επιστημονική, οικονομική και κοινωνική διάσταση.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που έχουν αναλάβει έργο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

– Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.

– Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

– Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

– Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), με εξουσιοδότηση της Συνέλευσης του Τμήματος, θα αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του προγράμματος και θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.

3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.

β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΠΜΣ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Το ΠΜΣ «Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία» υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως καθήκον (τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη) τις υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου του ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών και τη διοίκηση του έργου.

Άρθρο 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΠΜΣ «Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν.4485/2017. Το ΠΜΣ «Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία» θα δέχεται τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί τριάντα (30) συνολικά διδάσκοντες, τουλάχιστον 60% από το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ και 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής. Αυτό αντιστοιχεί σε έναν/μία (1) διδάσκοντα/διδάσκουσα ανά φοιτητή.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας είναι περίπου εκατόν είκοσι (120) ανά έτος, σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου εκατόν εξήντα (160) προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος, και των ενενήντα (90) περίπου διδασκόντων του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ.

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανονισμού.

Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Ιούνιο, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

4. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί).

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

7. Δύο συστατικές επιστολές.

8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 ή μέτρια Β1).

9. Βεβαίωση της υπηρεσίας/εργοδότη τους, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

10. Δύο (2) φωτογραφίες.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται απαραίτητα με προφορική συνέντευξη με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

– Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%

– Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 10%

– Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 20%

– Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 40%

– Βιογραφικό Σημείωμα 10%.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εξετάζονται κατά προτεραιότητα ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων, η πραγματοποίηση ή μη διπλωματικής εργασίας και ο βαθμός αυτής, η βαθμολογία σε σχετικά με το ΠΜΣ μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των υποψηφίων και τα αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Οι λόγοι για τους οποίους κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να αιτηθεί την αναστολή της φοίτησής του είναι κατά προτεραιότητα σοβαροί λόγοι υγείας, ανάληψη στρατιωτικών υποχρεώσεων και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Οι λόγοι αυτοί εξετάζονται κατά περίπτωση από την ΣΕ, η οποία εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος που εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση αναστολής φοίτησης.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Άρθρο 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία», που οργανώνεται από το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δημιουργήθηκε με βάση όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου της Βιοπληροφορικής, λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τη νέα δυναμική του κλάδου, μέσα από την πολυετή εμπειρία των υπευθύνων και συμμετεχόντων.

Κάθε μάθημα (εκτός της διπλωματικής εργασίας) περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις ώρες διδασκαλίας και εργαστηριακής άσκησης εβδομαδιαίως, επί δώδεκα εβδομάδες. Για τη διπλωματική εργασία καθορίζονται ως ελάχιστος ενδεικτικός χρόνος οι 13 ώρες εβδομαδιαίως, στο Γ’ και Δ’ εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε πάνω στον τίτλο κάθε μαθήματος για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδακτικές Μονάδες
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ 6
2 ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6
3 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι 6
4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6
5 ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδακτικές Μονάδες
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΒΙΟΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ 6
7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΒΙΟΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ 6
8 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ 6
9 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 6
10 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 6
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδακτικές Μονάδες
11 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ*
12 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 6
13 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ II: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ& ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
14 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ III: ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6
15 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ IV: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6
16 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 12
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδακτικές Μονάδες
17 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30

(*) Επιλέγονται υποχρεωτικά δύο (2) μαθήματα με κριτήρια κατ’ αρχήν το θέμα της Μεταπτυχιακής Εργασίας (βλ. κατωτέρω) και κατόπιν συνεννόησης με τη Συντονιστική Επιτροπή.

Για την επιτυχή περάτωση των σπουδών, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει, ασκηθεί και εξεταστεί με επιτυχία:

• στα έντεκα (11) υποχρεωτικά μαθήματα

• σε δυο (2) τουλάχιστον μαθήματα επιλογής, και

• στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μόνο αν έχει λιγότερες από δύο (2) απουσίες σε αυτό, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα παρουσιολόγια σε κάθε μάθημα με υπογραφή του (Παραδόσεις και Ασκήσεις). Το ποσοστό συμμετοχής των εργαστηριακών ασκήσεων και των εργασιών στον τελικό βαθμό του κάθε μαθήματος καθορίζεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά με ευθύνη του συντονιστή του μαθήματος και του διδάσκοντα.

Κάθε επιτυχώς εξεταζόμενο μάθημα πιστώνεται στον Μ.Φ. με έξι (6) πιστωτικές μονάδες βάσει του συστήματος ECTS. Για την απόκτηση του πτυχίου κάθε Μ.Φ. πρέπει να εξετασθεί με επιτυχία στα έντεκα (11) Υποχρεωτικά Μαθήματα (σύνολο 66 ECTS) και τουλάχιστον σε δύο (2) από τα Μαθήματα Επιλογής (σύνολο 12 ECTS), και τέλος να συγγράψει και να παρουσιάσει Διπλωματική Εργασία (42 ECTS). Ο αριθμός ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ είναι 120. Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου προσμετρώνται κατά 70% ο μέσος όρος των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων (Υποχρεωτικά και Επιλογής), και κατά 30% ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας. Η επιλογή των Μαθημάτων Επιλογής του Γ’ Εξαμήνου γίνεται στα τέλη του Β’ Εξαμήνου από το Μεταπτυχιακό Φοιτητή με συμπλήρωση σχετικού εντύπου που κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής έχει συμπληρώσει περισσότερα από δύο (2) κατ’ επιλογή μαθήματα, πρέπει να επιλέξει δύο (2) από αυτά για να προσμετρηθούν στον υπολογισμό του τελικού βαθμού και να ενημερώσει τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων (τίτλοι μαθημάτων, περιεχόμενο και διδάσκοντες) αποφασίζεται από τη ΣΕ. Για κάθε μάθημα ορίζεται συντονιστής που μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. είτε του Τμήματος Βιολογίας είτε κάποιου συνεργαζόμενου Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α..

Ο συντονιστής σε συνεργασία με τον Διευθυντή επιλέγουν τους συνεργάτες τους βασιζόμενοι στη διαθεσιμότητα και την γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος μελών Δ.Ε.Π. ή εξωτερικών συνεργατών και υποβάλλει σχετική πρόταση στη ΣΕ και έγκριση από την ΓΣΕΣ του Τμήματος Βιολογίας (λεπτομέρειες στο Άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού). Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων στη διδασκαλία μαθημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ με στόχο την εναρμόνιση του περιεχομένου κάθε μαθήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να βρείτε το περιεχόμενο κάθε μαθήματος κάνοντας κλικ στους συνδέσμους του παραπάνω πίνακα.

Άρθρο 7

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Οι προφορικές ή γραπτές εξετάσεις διενεργούνται αμέσως μετά το τέλος κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τον Διευθυντή σε συνεργασία με τους συντονιστές των μαθημάτων.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 15% ανά μάθημα (2 απουσίες), τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος και επαναλαμβάνονται το Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 (με βάση το 5). Οι φοιτητές υποχρεούνται να προσέρχονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Η μη προσέλευση ισοδυναμεί με αποτυχή προσπάθεια. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων (δύο διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες), εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, ν.4485/2017).

Στο Γ’ και Δ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων (αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του μετ. φοιτητή ήδη από την έναρξη των μετ. σπουδών του) και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ οποιασδήποτε βαθμίδας με την προϋπόθεση να είναι διδάσκοντας του ΠΜΣ.

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορούν να είναι μέλη ΔΕΠ οποιασδήποτε βαθμίδας ή Ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος, με την προϋπόθεση να είναι διδάσκοντες του ΠΜΣ.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι αποκλειστικά η ελληνική.

Το εξώφυλλο κάθε διπλωματικής εργασίας βασίζεται σε πρότυπο εξώφυλλο που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Το εξώφυλλο φέρει το λογότυπο του Πανεπιστημίου και η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται σε αυτό είναι η επίσημη γραμματοσειρά του ΕΚΠΑ “Katsoulidis”.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής καταθέτει το τελικό σχέδιο της διπλωματικής εργασίας στην τριμελή εξεταστική επιτροπή και στη Γραμματεία του ΠΜΣ τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την τελική παρουσίαση σε έντυπη μορφή. Σε κάθε έντυπο της διπλωματικής εργασίας συνημμένως κατατίθεται σε CD η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας και η διπλωματική εργασία σε μορφή αρχείου “pdf” και “doc” και οποιαδήποτε συμπληρωματικά αρχεία κρίνονται απαραίτητα.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ σε συνεργασία με την τριμελή εξεταστική επιτροπή κάθε διπλωματικής εργασίας ορίζει ημερομηνία εξέτασης βάσει του ακαδημαϊκού ημερολογίου του ΠΜΣ ενημερώνοντας εγγράφως και τη Γραμματεία του ΠΜΣ για κοινοποίηση μέσω ανάρτησης στον ιστότοπο του ΠΜΣ και του Τμήματος Βιολογίας. Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση οφείλει να προηγείται της παρουσίασης κατά τουλάχιστον επτά (7) ημέρες. Η διπλωματική εργασία παρουσιάζεται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε ανοιχτή συνεδρία σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Η επίδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5). Η τριμελής εξεταστική επιτροπή υπογράφει το σχετικό Πρακτικό το οποίο υποβάλλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ και διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σε περίπτωση που η τριμελής εξεταστική επιτροπή κάθε διπλωματικής εργασίας κρίνει ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική, υποδεικνύει στον φοιτητή περαιτέρω τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές και έχει την δυνατότητα να τον καλέσει για επαναληπτική παρουσίαση στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Η διαδικασία υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας επαναλαμβάνεται, μόνο μια (1) φορά και σε περίπτωση αποτυχίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται.

Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της διπλωματικής εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά το ΣΤ’ εξάμηνο.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Βιολογίας (άρ. 34, παρ. 5 ν.4485/2017). Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, ν.4485/2017). Στο ΕΚΠΑ λειτουργεί Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία με στόχο την επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

– αντιγράψουν στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών ή στην επίλυση ασκήσεων, παρουσιάσουν ανάρμοστη συμπεριφορά και λοιπά παραπτώματα που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

– υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών

– έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,

– υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, – έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,

– δεν επανεξέταστουν επιτυχώς στη διπλωματική εργασία,

– αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών,

– υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους (χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων, χωρίς αναφορά σ’ αυτούς, στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή σε άλλες εργασίες),

– δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.

4. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, ν.4485/2017).

5. Η ΣΕ αποφασίζει για τη χορήγηση υποτροφιών στο Γ’ Εξάμηνο σε φοιτητές του ΠΜΣ Βιοπληροφορική, ανάλογα με τα διαθέσιμα χρήματα για την κάλυψη υποτροφιών, με κριτήριο τις επιδόσεις τους στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα των μεταπτυχιακών τους σπουδών.

6. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ.44, ν.4485/2017).  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φοιτητών όσον αφορά το σύνολο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και των δραστηριοτήτων του θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε διδάσκοντα θα του κοινοποιούνται με προσωπικό e-mail.

7. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας και σε χώρο του Τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία».

8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.

10. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 750 ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

11. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. έχουν τα προνόμια και διευκολύνσεις (συμμετοχή σε Πανεπιστημιακά Όργανα, Παροχές) των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2083/92, καθώς και άλλων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

12. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται από τη ΣΕ Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας ή των διδασκόντων στο ΠΜΣ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 παράγραφος Α του ν. 2083/92. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παρακολουθεί την πορεία των σπουδών και συμβουλεύει το μεταπτυχιακό φοιτητή σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή του ΠΜΣ.

Άρθρο 9

ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας και ειδικότερα του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία στελεχώνεται μέσω διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με πρόσκληση.

3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται από:

α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,

γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,

δ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται από τέλη φοίτησης.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ (παρ. 2, άρ.44, ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρ.44, ν.4485/2017).

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4485/2017.

Άρθρο 10

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, τουλάχιστον κατά 60%, από:

– μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,

– μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

– ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,

– διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),

– επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. […](παρ. 7, άρ. 29, ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης το Τμήματος ανατίθεται διδασκαλία σε:

– μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,

– ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

– επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,

– επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, ν.4009/2011) ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 36, ν.4485/2017).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται ύστερα από εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 11

ΔΙΑΦΟΡΑ

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το ΠΜΣ «Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία» για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας ή στην απόφαση ίδρυσης του ΠΜΣ, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η ΣΕ μετά από εισήγηση του Διευθυντή, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας.

Για τους εισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι και το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ισχύουν όσα αναγράφονται στον προηγούμενο Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ (ακολουθεί στο τέλος της σελίδας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Παλαιότερος Κανονισμός Λειτουργίας (σε ισχύ ως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο παρακάτω κανονισμός λειτουργίας ίσχυε για το ΠΜΣ «Βιοπληροφορική» ως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και εξακολουθεί να ισχύει για τους φοιτητές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.  Για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο ΠΜΣ «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» ισχύει ο αναθεωρημένος κανονισμός όπως αυτός έχει εγκριθεί από τη συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας, με τη δημοσίευση του ανάλογου ΦΕΚ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών «Σ.Θ.Ε.» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ε.Κ.Π.Α.» θα λειτουργήσει από το Ακαδημαϊκό έτος 2014-15 αναμορφωμένο το Π.Μ.Σ. συμφωνά με τις διατάξεις των ΦΕΚ 3044/2014, τ.Β’ και Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α’). Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνει τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 43800/B7 Υπουργικής Απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιοπληροφορική». Ο αναθεωρημένος και προσαρμοσμένος στις τρέχουσες ανάγκες Κανονισμός Λειτουργίας έχει εγκριθεί από την Συντονιστική Επιτροπή «Σ.Ε.» του εν λόγω προγράμματος και την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης «Γ.Σ.Ε.Σ.» του Τμήματος Βιολογίας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποβλέπει:

 • Να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις για την αυστηρή τήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και τη φοίτηση των Mεταπτυχιακών Φοιτητών «Μ.Φ.» μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών τους.

 • Να προσδιορίσει το δομικό πλαίσιο μιας απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων, σπουδαστών και διοικητικών υπαλλήλων, με απώτερο σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, όπως ορίζεται στο σχετικό ΦΕΚ 3044/2014 τ.Β’.

Άρθρο 2

Όργανα του Π.Μ.Σ.

Τα όργανα του Π.Μ.Σ. είναι:

 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος «E.Y.» και Διευθυντής του Π.Μ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Βοργιάς, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Η Σ.Ε. η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη του Τμήματος Βιολογίας (με την προϋπόθεση ότι διδάσκουν μαθήματα του Π.Μ.Σ «Βιοπληροφορικής») και ορίζεται σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Σε αυτή συμμετέχει υποχρεωτικά ο E.Y.

Άρθρο 3

Οργανωτική και Διοικητική Δομή

Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας και τεχνικά από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., υπό την επίβλεψη του E.Y. του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4

Προκήρυξη θέσεων – Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων Μ.Φ. γίνεται κάθε χρόνο με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc) και του Τμήματος Βιολογίας (http://www.biol.uoa.gr).

Για την φοίτηση στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα επιπλέον του Πτυχίου κριτήρια επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η επιλογή των υποψηφίων Μ.Φ. για το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει οπωσδήποτε προφορική συνέντευξη.

Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των υποψηφίων φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

 • στοιχεία σχετικά με την επιστημονική κατάρτηση και την επαγγελματική κατεύθυνση του υποψηφίου που θα προκύψουν από προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων «Ε.Ε.Ε.»

 • δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία

 • βαθμό πτυχίου ή και συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής

 • επιδόσεις σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

 • περιεχόμενο διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό η μεταπτυχιακό επίπεδο)

 • δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια

 • επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Με εισήγηση του Ε.Υ. προς την Γ.Σ.Ε.Σ. εγκρίνεται η συγκρότηση της Ε.Ε.Ε., η οποία αποτελείται κατά κανόνα από την Σ.Ε.

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, η Ε.Ε.Ε. καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων με σειρά επίδοσης και σε συνεδρίασή της αποφασίζει για τον τελικό αριθμό εισακτέων και την τελική σειρά επιτυχίας.

Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα Βιολογίας, ως Μ.Φ. του Π.Μ.Σ., μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε. και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Βιοπληροφορικής»

Για την επιτυχή περάτωση των σπουδών, κάθε Μ.Φ. πρέπει να παρακολουθήσει, ασκηθεί και εξεταστεί με επιτυχία:

 • στα έντεκα (11) υποχρεωτικά μαθήματα

 • σε δυο (2) τουλάχιστον μαθήματα επιλογής, και

 • στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Κάθε Μ.Φ. θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μόνο αν έχει λιγότερες από δύο (2) απουσίες σε αυτό, οπως αυτό αποδεικνύεται από τα παρουσιολόγια σε κάθε μάθημα με υπογραφή του (Παραδόσεις & Ασκήσεις).

Κάθε επιτυχώς εξεταζόμενο μάθημα πιστώνεται στον Μ.Φ. με έξι (6) πιστωτικές μονάδες βάσει του συστήματος ECTS. Για την απόκτηση του πτυχίου κάθε Μ.Φ. πρέπει να εξετασθεί με επιτυχία στα έντεκα (11) Υποχρεωτικά Μαθήματα (σύνολο 66 ECTS) και τουλάχιστον σε δύο (2) από τα Μαθήματα Επιλογής (σύνολο 12 ECTS), και τέλος να συγγράψει και να παρουσιάσει Διπλωματική Εργασία «Δ.Ε.» (42 ECTS). Ο αριθμός ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. είναι 120. Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου προσμετρούνται κατά 70% ο μέσος όρος των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων (Υποχρεωτικά και Επιλογής), και κατά 30% ο βαθμός της Δ.Ε. Η επιλογή των Μαθημάτων Επιλογής του Γ’ Εξαμήνου γίνεται στα τέλη του Β’ Εξαμήνου από το Μ.Φ. με συμπλήρωση σχετικού εντύπου που κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Παράρτημα 1). Αν κάποιος Μ.Φ. έχει συμπληρώσει περισσότερα από δύο (2) κατ’ επιλογή μαθήματα, πρέπει να επιλέξει δύο (2) από αυτά για να προσμετρηθούν για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού και να ενημερώσει τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι 4 εξάμηνα και η μέγιστη 6 εξάμηνα. Σε περίπτωση που κάποιος Μ.Φ. δεν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στον προβλεπόμενο χρόνο, διαγράφεται από τα μητρώα των Μ.Φ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Σ.Ε. μπορεί να προτείνει προς έγκριση την αίτηση του Μ.Φ. για παράταση της φοίτησης του κατά 1 εξάμηνο στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Οι Μ.Φ. μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. μπορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας και του Ν.3685/2008, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, αφού υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 7

Περιεχόμενο, διάρκεια και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων (τίτλοι μαθημάτων, περιεχόμενο και διδάσκοντες) αποφασίζεται από την Σ.Ε. Για κάθε μάθημα ορίζεται συντονιστής που μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. είτε του Τμήματος Βιολογίας είτε κάποιου συνεργαζόμενου Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α.

Ο συντονιστής σε συνεργασία με τον Ε.Υ. επιλέγουν τους συνεργάτες τους βασιζόμενοι στη διαθεσιμότητα και την γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος μελών Δ.Ε.Π. ή εξωτερικών συνεργατών και υποβάλλει σχετική πρόταση στη Σ.Ε. και έγκριση από την Γ.Σ.Ε.Σ. Το πρόγραμμα των μαθημάτων, οι αναθέσεις και η αντίστοιχη ύλη μπορούν να τροποποιούνται μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων στη διδασκαλία μαθημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με ευθύνη του Ε.Υ. του Π.Μ.Σ. με στόχο την εναρμόνιση του περιεχομένου κάθε μαθήματος.

Ένα μάθημα θεωρείται ότι διδάχθηκε επαρκώς όταν συμπληρωθούν 13 εβδομάδες διδασκαλίας, όπως αποδεικνύεται από το ημερολόγιο διδασκαλίας (Παράρτημα 2).

Οι προφορικές ή γραπτές εξετάσεις διενεργούνται αμέσως μετά το τέλος κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τον Ε.Υ. σε συνεργασία με τους συντονιστές των μαθημάτων στα Πλαίσια του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου (Παράρτημα 3).

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου οι διδάσκοντες μπορούν να ζητούν γραπτές εργασίες οι οποίες θα συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό κατά περίπτωση. Οι εξετάσεις γραπτές ή προφορικές, βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5) και επαναλαμβάνονται τον Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να προσέρχονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Η μη προσέλευση ισοδυναμεί με αποτυχή προσπάθεια.

Οι φοιτητές που αποτυγχάνουν μετά από δύο (2) διαδοχικές προσπάθειες, παραπέμπονται σε Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή «T.E.E.» για κάθε μάθημα που ορίζεται από την Σ.Ε. και στην οποία συμμετέχει ο Ε.Υ., ο Συντονιστής του εκάστοτε μαθήματος και ένας ακόμη διδάσκων του Π.Μ.Σ. ο οποίος ορίζεται απ’το Συντονιστή.

Αποτυχία κατά την εξέταση ενώπιον της T.E.E. σε οποιοδήποτε μάθημα συνεπάγεται διαγραφή του Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ. Την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιπτώσεων επιλύει η Σ.Ε. σε συνεργασία με τον συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος και τον Ε.Υ. μετά από σχετικό αιτιολογημένο έγγραφο αίτημα του Μ.Φ.

Η παρακολούθηση των παραδόσεων, των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Παρόντος Κανονισμού.

Ειδικές περιπτώσεις, όπως θέματα υγείας, επιλύει η Σ.Ε. μετά από αιτιολογημένο έγγραφο αίτημα του Μ.Φ. και με ενυπόγραφη συγκατάθεση του συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος. Η επίλυση σχετικών θεμάτων θα γίνεται κυρίως με χρήση της διαδικασία της εξάμηνης ή ετήσιας αναστολής φοίτησης όπως αυτή προβλέπεται στο Ν.3685/2008.

Το ποσοστό συμμετοχής των εργαστηριακών ασκήσεων και των εργασιών στον τελικό βαθμό του κάθε μαθήματος καθορίζεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά με ευθύνη του συντονιστή του μαθήματος και του Ε.Υ. και περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Διπλωματική Εργασία

Στα τέλη του Β’ εξαμήνου οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. (μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. και Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων) προτείνουν θέματα Δ.Ε. Στη συνέχεια αποστέλλουν τα θέματα των Δ.Ε. (τίτλους, περιλήψεις, επιβλέποντες και προτεινόμενη Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή Δ.Ε.) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η αποστολή γίνεται χρησιμοποιώντας το έντυπο του Παραρτήματος 4.

Τα θέματα των Δ.Ε. κοινοποιούνται στους Μ.Φ. και ακολουθεί η συμπλήρωση και υποβολή από τους Μ.Φ. ειδικού εντύπου (Παράρτημα 5) στο οποίο αναγράφεται η σειρά προτίμησή τους για τα θέματα Δ.Ε. που ενδιαφέρονται.

Οι αιτήσεις παραπέμπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή του θέματος για κάθε Μ.Φ., ο ορισμός του Επιβλέποντος και των υπόλοιπων μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Δ.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Υ. και της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Την τελική λίστα επιλογής την επικυρώνει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογιάς (Ν.3685/2008 – ΦΕΚ 148, τ.Α’).

Μετά την ολοκλήρωση του πρακτικού μέρους της Δ.Ε. και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος γίνεται πρώτα άτυπη παρουσίαση των αποτελεσμάτων υπο μορφή σεμιναρίων και ακολουθεί η συγγραφή της Δ.Ε.

Το εξώφυλλο κάθε διπλωματικής εργασίας βασίζεται σε πρότυπο εξώφυλλο, (Παράρτημα 6).

Ο Μ.Φ. καταθέτει το τελικό σχέδιο της Δ.Ε. στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή Δ.Ε. και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την τελική παρουσίαση σε έντυπη μορφή. Σε κάθε έντυπο της Δ.Ε. συνημμένως κατατείθεται σε CD η παρουσιάση της Δ.Ε. και η Δ.Ε. σε μορφή pdf και doc και οποιαδήποτε συμπληρωματικά αρχεία κρίνονται απαραίτητα.

Ο Ε.Υ. σε συνεργασία με την T.E.E. κάθε Δ.Ε. ορίζει ημερομηνία εξέτασης βάσει του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου του Π.Μ.Σ. ενημερώνοντας εγγράφως και τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για κοινοποίηση μέσω ανάρτησης στο Τμήμα Βιολογίας. Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση οφείλει να προηγείται της παρουσίασης κατά τουλάχιστον επτά (7) ημέρες. Η Δ.Ε. παρουσιάζεται από τον Μ.Φ. σε ανοιχτή συνεδρία σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Η επίδοση του Μ.Φ. βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5). Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή Δ.Ε. υπογράφει το σχετικό Πρακτικό (Παράρτημα 7) το οποίο υποβάλλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σε περίπτωση που η T.E.E. κάθε Δ.Ε. κρίνει ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική, υποδεικνύει στον φοιτητή περαιτέρω τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές και έχει την δυνατότητα να τον καλέσει για επαναληπτική παρουσίαση στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Η διαδικασία υποστήριξης της Δ.Ε. επαναλαμβάνεται, μόνο μια (1) φορά και σε περίπτωση αποτυχίας ο Μ.Φ. διαγράφεται.

Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της Δ.Ε. δεν πρέπει να ξεπερνά το ΣΤ’ εξάμηνο.

Παράταση ενός (1) εξαμήνου μπορεί να δοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από αίτηση του Μ.Φ. και απόφαση της Σ.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση απο την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας.

Άρθρο 8

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για κάθε Μ.Φ., ορίζεται από τη Σ.Ε. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας ή των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ., όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 παράγραφος Α του Ν. 2083/92.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παρακολουθεί την πορεία των σπουδών και συμβουλεύει το Μ.Φ. σε άμεση συνεργασία με τον Ε.Υ.

Άρθρο 9

Παροχές-Συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε Πανεπιστημιακά Όργανα

Οι Μ.Φ. έχουν τα προνόμια και διευκολύνσεις (συμμετοχή σε Πανεπιστημιακά Όργανα, Παροχές) των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/92, καθώς και άλλων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Άρθρο 10

Διαμόρφωση τελικής βαθμολογίας – Απονομή των Διπλωμάτων

Η τελική βαθμολογία του Μ.Δ.Ε. διαμορφώνεται με βάση το Άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

Το Μ.Δ.Ε. με τίτλο «Βιοπληροφορική», υπογράφεται από τις Πρυτανικές Αρχές και τον Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας, και απονέμεται σε ειδική τελετή από τις Πανεπιστημιακές Αρχές.

Άρθρο 11

Ανάθεση μαθημάτων

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α ή άλλων Πανεπιστημίων ή Ερευνητές (Ν.3685/2008), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα μαθήματα του Π.Μ.Σ., απευθύνονται στον Ε.Υ. εγγράφως. Ο Ε.Υ. συγκαλεί την Σ.Ε. η οποία καταρτίζει τη λίστα των αναθέσεων διδασκαλίας και η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 12

Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από δίδακτρα των Μ.Φ. καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρέες. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 1500 € ανά έτος (σύνολο 3000 € για τα δύο (2) Ακαδημαϊκά έτη) και καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας «Ε.Λ.Κ.Ε.» του Πανεπιστημίου Αθηνών εντός δύο (2) εβδομάδων από την έγκριση της επιλογής εισακτέων από την Γ.Σ.Ε.Σ. για τους φοιτητές του Α΄ έτους και εντός δύο εβδομάδων από την ημέρα έναρξης μαθημάτων του Γ’ εξαμήνου για τους φοιτητές Β’ έτους.

Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα δίδακτρα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του επιλεγμένου Μ.Φ. εντός δύο (2) εβδομάδων από την έγκριση της επιλογής του από την Γ.Σ.Ε.Σ. (για φοιτητές Α’ έτους), εάν έχει καταβάλει την πρώτη δόση των διδάκτρων, αυτή επιστρέφεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν αίτησής του Μ.Φ. και σύμφωνης γνώμης του Ε.Υ.

Άρθρο 13

Διαγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Είναι δυνατή η διαγραφή Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. Οι κύριοι λόγοι διαγραφής Μ.Φ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών ή στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά και λοιπά παραπτώματα που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του Μ.Φ. και την Ακαδημαϊκή δεοντολογία.

 • Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων, χωρίς αναφορά σ’ αυτούς, στη μεταπτυχιακή Δ.Ε. ή σε άλλες εργασίες.

 • Μη επιτυχής επανεξέταση της Δ.Ε. που εκπόνησε.

 • Άρνηση του Μ.Φ. να καταβάλει τα προβλεπόμενα δίδακτρα του ακαδημαϊκού έτους ή μη καταβολή των διδάκτρων εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

 • Μη επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον ένα (1) μάθημα μετά από αποτυχία στις επαναληπτικές εξετάσεις και παραπομπή σε Τριμελή Επιτροπή (βλ. Άρθρο 7).

Άρθρο 14

Υποτροφίες

Η Σ.Ε. αποφασίζει για τη χορήγηση υποτροφιών στο Γ’ εξάμηνο σε φοιτητές του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τα διαθέσιμα χρήματα για την κάλυψη υποτροφιών, με κριτήριο τις επιδόσεις τους στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

Άρθρο 15

Διάφορα

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας ή στην Υπουργική Απόφαση, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η Σ.Ε. μετά από εισήγηση του Ε.Υ., η οποία πρέπει να εγκριθεί από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας.

Για τους εισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι και το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ισχύουν όσα αναγράφονται στον προηγούμενο κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.