ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 29.05.2024

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή»

Ώρα 13.00- 1ο κλιμάκιο

Ώρα 14.30- 2ο κλιμάκιο

Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στην τελετή αναγόρευσης – ορκωμοσίας, την Τετάρτη 29 Μαΐου και ώρα 13.00- 1ο κλιμάκιο και ώρα 14.30-2ο κλιμάκιο, στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, ότι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο 30΄ νωρίτερα από την έναρξη της τελετής (ώρα 12.30-1ο κλιμάκιο και ώρα 14.00- 2ο κλιμάκιο ), προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του Ε.Κ.Π.Α. επισημαίνουμε:

 1. Οι πτυχιούχοι, κατά την παραλαβή και παράδοση της τηβέννου και του καπέλου παραδίδουν την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο στον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας, μέχρι το πέρας της ορκωμοσίας και της παράδοσης τηβέννου και καπέλου (η ένδυση του ορκιζόμενου με τήβεννο είναι προαιρετική).

Οι ορκιζόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις καθομολογήσεις (όρκο) στις 24 Μαΐου 2024, από τη Γραμματεία και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση στη Γραμματεία οι ορκιζόμενοι θα παραλάβουν τις καθομολογήσεις πριν την ορκωμοσία στο αμφιθέατρο. Κατά την παραλαβή οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα.

2Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Ώρα προσέλευσης 14.00-Ώρα έναρξης 14.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

7113132000001 7113132000013
7113132000003 7113132000019
7113132000004 7113132000028
7113132000008 7113132000030

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Αριθμό Μητρώου 7113132000001 και 7113132000028 θα εκφωνήσουν τον όρκο.

 

Υπενθυμίζουμε ότι για την απόκτηση του τίτλου, η συμμετοχή στην αναγόρευση – ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.

 

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!!

Πρόσκληση Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Πρόσκληση Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας μετά από εισήγηση της Διευθύντριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.:

«Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία»

αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2024-2025.

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Οικονομικών Επιστημών, και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ ορίζεται σε πενήντα (50) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), επιλέγοντας αίτηση εγγραφής →πεδίο 05. «Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών», και να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

–       Αίτηση συμμετοχής

–       Βιογραφικό σημείωμα

–       Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

–       Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Οι τίτλοι σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να φέρουν:

– θεώρηση με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) [Ν. 1497/1984 (Α΄188)],ή

– θεώρηση από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές (για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές), ή

– θεώρηση μέσω σχετικού συνδέσμου (link) που επιτρέπει την επιβεβαίωση της γνησιότητας του τίτλου από την εκδούσα αρχή, ή

– επικύρωση με ηλεκτρονική επιβεβαίωση γνησιότητας με χρήση QR CODE από την εκδούσα αρχή, ή

– επιβεβαίωση, έπειτα από αίτημα της Γραμματείας, από το ίδρυμα που εξέδωσε τον τίτλο (έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα κ.λπ.)

–       Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων

–       Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2

–       Συστατικές επιστολές (1-2), οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν από τον συντάκτη τους στο e -mail: epapatrexa@biol.uoa.gr

–       Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν

–       Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

–       Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή    Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους

–       Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πραγματοποιούνται μέχρι:

Τη Δευτέρα 24/06/2024

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους κατά το χρονικό διάστημα των αιτήσεων αλλά προϋπόθεση για να εγγραφούν είναι να έχουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι τον Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ.

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής μπορείτε να το κατεβάσετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (κ. Ευαγγελία Παπατρέχα) στο τηλέφωνο 210-7274877 ή/ και στο e-mail epapatrexa@biol.uoa.gr.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 ώρα 13.00 Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη)

Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες και τις/τους φοιτήτριες/τές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που έχουν ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσουν τις προϋποθέσεις για να την απόκτηση του τίτλου/πτυχίου έως 14/05/2024 και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία, την Τετάρτη 29-05-2024 και ώρα 13.00, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος secr@biol.uoa.gr και υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, έως την Τρίτη 14 Μαΐου επισυνάπτοντας αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο του πτυχίου του Α΄ κύκλου σπουδών. Υπενθυμίζουμε ότι:
 H καταχώρηση της διδακτορικής διατριβής καθώς και της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» είναι υποχρεωτική http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies.html
 Για τους διδάκτορες, η ηλεκτρονική διαδικασία κατάθεσης στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ https://www.ekt.gr/el/library/didaktorika) είναι υποχρεωτική
 Για την απόκτηση του πτυχίου η συμμετοχή στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.
Επισημαίνεται ότι η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου).
Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας και έχουν ανακηρυχθεί, παρακαλούνται να αποστείλουν μόνο την υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@biol.uoa.gr αναγράφοντας στο θέμα αποστολής: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ-ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ 29/05/2024 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Επισυνάπτονται: -ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ -ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των φοιτητών μέσω των Γραμματειών των ΠΜΣ. Θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου σας από το Τμήμα Βιολογίας και σας ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή σας! Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΕΚΠΑ 2024

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμβάλλοντας  στην διευκόλυνση της πρόσβασης των φοιτητών/τριων και αποφοίτων όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος στην αγορά εργασίας, αλλά και στην υποστήριξη της διαδικασίας μετάβασης τους από τις σπουδές στον επαγγελματικό στίβο, οργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τις  «Ημέρες Καριέρας 2024» το τριήμερο 19 έως 21 Μαρτίου 2024.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση  δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Ιδρύματος να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, να γνωρίσουν επιχειρήσεις, στις οποίες θα επιθυμούσαν να εργαστούν, και να αποκτήσουν μία άμεση βιωματική εμπειρία, μέσω της επαφής τους με τα στελέχη αυτών των επιχειρήσεων και τις διαδικασίες πρόσληψης που απαιτούνται.

Η φετινή εκδήλωση θα έχει υβριδική μορφή περιλαμβάνοντας τόσο διαδικτυακές δράσεις με την χρήση και αξιοποίηση εξειδικευμένης πλατφόρμας όσο και δια ζώσης εκδήλωση την πρώτη ημέρα 19 Μαρτίου, η οποία θα λάβει χώρα στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου μας (Πανεπιστημίου 30, Κτήριο Προπυλαίων, Αμφιθέατρο Αργυριάδη) και αφορά workshop με θέματα που άπτονται στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό προσανατολισμό, καθώς και στην ψηφιακή καθημερινότητα  .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΕΚΠΑ 2024

Οι συμμετέχοντες φοιτητές/τριες και απόφοιτοι μέσω των εκδηλώσεων και δράσεων των Ημερών Καριέρας θα έχουν την ευκαιρία να:

 • Έρθουν σε επαφή με σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης.
 • Αναβαθμίσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση και είσοδο στην αγορά εργασίας μέσω workshops.
 • Επισκεφθούν διαδικτυακά τα ηλεκτρονικά περίπτερα των εταιρειών και να κλείσουν την συνέντευξη εργασίας που επιθυμούν..
 • Προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην αντίστοιχη επιχείρηση ή οργανισμό που τους ενδιαφέρει και ταιριάζει με το προφίλ τους.
 • Δικτυωθούν με το Πανεπιστήμιο μας και τους αποφοίτους αξιοποιώντας τις δυνατότητες του νέου πληροφοριακού συστήματος.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις «Ημέρες Καριέρας 2024» δηλώνοντας τη συμμετοχή σας και υποβάλλοντας αίτηση στον κάτωθι σύνδεσμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Eventora, που χρησιμοποιεί το Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ:

https://www.eventora.gr/uoa

Σημαντικές επισημάνσεις:

 • Το βιογραφικό σας σημείωμα θα είναι προσβάσιμο από τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο θεσμό.
 • Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά διαδικτυακά σε χρόνο για τον οποίο έχετε δηλώσει τη διαθεσιμότητα σας και εντός του τριημέρου του Μαρτίου από 19 έως 21.
 • Οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν τους υποψήφιους με τους οποίους θα προχωρήσουν σε συνέντευξη.
 • Υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τον κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των όρων χρήσης των βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερομένων για εύρεση εργασίας
 • Για θέματα και ερωτήσεις που αφορούν την εγγραφή σας στην πλατφόρμα της εκδήλωσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το στέλεχος πληροφορικής του Γραφείου Διασύνδεσης, Κωνσταντίνο Αλβέρτο στην ηλεκτρονική διεύθυνση alvertosk@uoa.gr ή στο τηλέφωνο 210-3688152. Για θέματα που αφορούν το περιεχόμενο των δράσεων των Ημερών Καριέρας ΕΚΠΑ 2023 και για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το διοικητικό στελέχος του Γραφείου, Βικτώρια Κασβίκη, (τηλ. 2103688150) ή να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Διασύνδεσης career@uoa.gr
 • Το υλικό που θα παραχθεί και τα αποτελέσματα των δράσεων «Ημέρες Καριέρας ΕΚΠΑ 2024, (workshops), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, https://career.uoa.gr/,ώστε να είναι διαθέσιμα σε όλους και μετά το πέρας των εκδηλώσεων.
 • Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Γραφείο Διασύνδεσης του, συμμετέχοντας ενεργά και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη πολιτικών για την προσαρμογή στους  στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντας θα διακινήσει ηλεκτρονικά και χωρίς εκτύπωση σε χαρτί το μεγαλύτερο μέρος του προωθητικού υλικού των δράσεων «Ημέρες Καριέρας ΕΚΠΑ 2024.

 

Με εκτίμηση,

 

Καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Διεθνών, Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Επιστημονική Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΕΚΠΑ που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση, δύνανται, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στη σελίδα sitisi.uoa.gr, να υποβάλλουν την αίτησή τους από Δευτέρα 15/1/2024 έως και Παρασκευή 19/1/2024.   

 

Αντίστοιχα, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του ΕΚΠΑ δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω του eprotocol.uoa.gr.

 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023
Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή»
Ώρα 14.00- 1ο κλιμάκιο
Ώρα 15.30- 2ο κλιμάκιο
Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στην τελετή αναγόρευσης – ορκωμοσίας, τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14.00- 1ο κλιμάκιο και ώρα 15.30-2ο κλιμάκιο, στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, ότι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο 45΄ νωρίτερα από την έναρξη της τελετής (ώρα 13.15- 1ο κλιμάκιο και ώρα 14.45- 2ο κλιμάκιο ), προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.
Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του Ε.Κ.Π.Α. επισημαίνουμε:
1. Οι πτυχιούχοι, κατά την παραλαβή και παράδοση της τηβέννου και του καπέλου παραδίδουν την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο στον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας, μέχρι το πέρας της ορκωμοσίας και της παράδοσης τηβέννου και καπέλου (η ένδυση του ορκιζόμενου με τήβεννο είναι προαιρετική).
Οι ορκιζόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις καθομολογήσεις (όρκο) τις ημέρες 14 και 15 Δεκεμβρίου 2023, από τη Γραμματεία και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση στη Γραμματεία οι ορκιζόμενοι θα παραλάβουν τις καθομολογήσεις πριν την ορκωμοσία στο αμφιθέατρο. Κατά την παραλαβή οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα.
1Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Ώρα προσέλευσης 13.15-Ώρα έναρξης 14.00
Διδάκτορες αναγορεύονται οι υποψήφιοι με αριθμό μητρώου:
201605
201702
201607
201703
201622
201713
201624
202923
Ακαδημαϊκή ταυτότητα
282634352268
Ο Διδάκτορας με τον αριθμό ακαδημαϊκής ταυτότητας 282634352268 θα εκφωνήσει τον όρκο των διδακτόρων, κατόπιν κλήρωσης.
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα ακυρώνεται στην αποφοίτηση.
Ακολουθούν οι Αριθμοί Μητρώου των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα συμμετέχουν στο 1ο Κλιμάκιο της ορκωμοσίας:
ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ATHENS INTERNATIONAL MASTER’S PROGRAMME IN NEUROSCIENCES»
7113112000003
7113112000015
7113112000006
7113112100005
7113112000009
7113112100010
7113112000010
7113112100018
7113112000012
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Αριθμό Μητρώου 7113112000009 και 7113112100005 θα εκφωνήσουν τον όρκο
ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
7113142100003
7113142100006
7113142100007
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με Αριθμό Μητρώου 7113142100003 θα εκφωνήσει τον όρκο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ»
7113062000014
7113062100006
7113062100003
7113062100025
7113062100004
7113062100027
7113062100005
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με Αριθμό Μητρώου 7113062100004 θα εκφωνήσει τον όρκο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»
101908
7113102100001
101912
7113102100010
7113102000010
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Αριθμό Μητρώου 7113102100010 και 7113102000010 θα εκφωνήσουν τον όρκο.
2Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Ώρα προσέλευσης 14.45-Ώρα έναρξης 15.30
Ακολουθούν οι Αριθμοί Μητρώου των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα συμμετέχουν στο 2ο Κλιμάκιο της ορκωμοσίας:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»
131916
7113132100001
7113132000006
7113132100007
7113132000009
7113132100008
7113132000011
7113132100018
7113132000016
7113132100019
7113132000017
7113132100025
7113132000030
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με Αριθμό Μητρώου 7113132100001 θα εκφωνήσει τον όρκο
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»
121906
121913
121908
121915
121910
7113122000001
121911
7113122000006
121912
7113122100007
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ»
41802
7113042000023
7113042000002
7113042100007
7113042000003
7113042100009
7113042000012
7113042100023
Υπενθυμίζουμε ότι για την απόκτηση του τίτλου, η συμμετοχή στην αναγόρευση – ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!!
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 ώρα 14.00
Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη)
Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες και τις/τους φοιτήτριες/τές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που έχουν ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσουν τις προϋποθέσεις για να την απόκτηση του τίτλου/πτυχίου έως 10/11/2023 και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία, τη Δευτέρα 18/12/2023 και ώρα 14.00, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος secr@biol.uoa.gr και υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, έως την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 επισυνάπτοντας αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο του πτυχίου του Α΄κύκλου σπουδών.
Υπενθυμίζουμε ότι:
 H καταχώρηση της διδακτορικής διατριβής καθώς και της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» είναι υποχρεωτική http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies.html
 Για τους διδάκτορες, η ηλεκτρονική διαδικασία κατάθεσης στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ https://www.ekt.gr/el/library/didaktorika) είναι υποχρεωτική
 Για την απόκτηση του πτυχίου η συμμετοχή στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.
Επισημαίνεται ότι η τελετή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου).

Θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου σας από το Τμήμα Βιολογίας και σας ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή σας!
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

16 Μαΐου 2023 και ώρα 11.00 Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή»

Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στην τελετή αναγόρευσης – ορκωμοσίας, την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 11.00, στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, ότι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο 45΄ νωρίτερα από την έναρξη της τελετής (ώρα 10.15), προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο. Οι ορκιζόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις καθομολογήσεις (όρκο) τις ημέρες 11 και 12 Μαΐου 2023, από τη Γραμματεία και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση στη Γραμματεία οι ορκιζόμενοι θα παραλάβουν τις καθομολογήσεις πριν την ορκωμοσία. Κατά την παραλαβή οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα. Διδάκτορες αναγορεύονται οι υποψήφιοι με αριθμό μητρώου/ακαδ. ταυτότητα: 201601, 213276875089, 201616, 200546444626, 255378421207, …83333, 217212503334, 201806. Η Διδάκτορας με τον αριθμό μητρώου 202921 θα εκφωνήσει τον όρκο των διδακτόρων, κατόπιν κλήρωσης. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα ακυρώνεται στην αποφοίτηση. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Αριθμό Μητρώου 7113112000014, 7113132000002, 121916, 7113122000008, 7113042000005, 7113062000016, 101903 θα εκφωνήσουν τον όρκο των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ως αριστεύσαντες. Υπενθυμίζουμε ότι για την απόκτηση του τίτλου, η συμμετοχή στην αναγόρευση – ορκωμοσία είναι υποχρεωτική. Ακολουθούν σαράντα οκτώ (48) Αριθμοί Μητρώου των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, που θα συμμετέχουν στην ορκωμοσία:

41906 7113062000001 7113112000016
61804 7113062000003 7113112000020
61917 7113062000004 7113122000012
61922 7113062000007 7113132000005
71706 7113062000008 7113132000023
71805 7113062000009 7113132000029
101901 7113062000011 7113132000030
101902 7113062000018 ΟΡΚΟΣ
101906 7113062000020 7113112000014
111912 7113062000021 7113132000002
111915 7113062000023 121916
131901 7113062000024 7113122000008
131906 7113102000003 7113042000005
131911 7113102000009 7113062000016
7113042000007 7113112000007 101903
7113042000015 7113112000011  
7113042000020 7113112000013

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!!

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τρίτη 16 Μαΐου 2023 ώρα 11.00 Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη) Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες και τις/τους φοιτήτριες/τές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που έχουν ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσουν τις προϋποθέσεις για να την απόκτηση του τίτλου/πτυχίου έως 26/04/2023 και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία, την Τρίτη 16/05/2023 και ώρα 11.00, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος secr@biol.uoa.gr και υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 επισυνάπτοντας αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο του πτυχίου του Α΄κύκλου σπουδών. Υπενθυμίζουμε ότι:  H καταχώρηση της διδακτορικής διατριβής καθώς και της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» είναι υποχρεωτική http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies.html  Για τους διδάκτορες, η ηλεκτρονική διαδικασία κατάθεσης στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ https://www.ekt.gr/el/library/didaktorika) είναι υποχρεωτική  Για την απόκτηση του πτυχίου η συμμετοχή στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική. Επισημαίνεται ότι η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 16 Μαΐου στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου). Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας και έχουν ανακηρυχθεί, παρακαλούνται να αποστείλουν μόνο την υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@biol.uoa.gr αναγράφοντας στο θέμα αποστολής: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 16/05/2023 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Επισυνάπτονται: -ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ -ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των φοιτητών μέσω των Γραμματειών των ΠΜΣ. Θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου σας από το Τμήμα Βιολογίας και σας ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή σας! Από τη Γραμματεία του Τμήματο

Ph.D. position in Computational Chemistry/Polymers Degradation funded by PlasticUnderground Marie Curie ITN

The PlasticUnderground Doctoral Network (DN) is an international, multi-partner, inter-sectoral doctoral research-training network with the aim to prepare an international cohort of Doctoral Candidates (DCs) in the development of solutions to the emerging plastic pollution crisis in soils and groundwater. Given the evolving understanding of subsurface soil and groundwater ecosystems as long-term storage pools of micro- and nanoplastics, interdisciplinary capacity that can support and provide guidance for the management of these systems, as well as development of adequate technological, social behavioural and legislative solutions is urgently needed. This interdisciplinary DN will integrate comprehensive training opportunities in cutting edge technological innovations, regulatory and behavioural approaches across traditional disciplinary and sectoral boundaries. The consortium comprises universities, research institutions and companies located in the UK, France, Spain, Serbia, Italy, Switzerland, Cyprus and Germany. NovaMechanics (NovaM), an SME specializing in cheminformatics and nanoinformatics, is seeking for a Doctoral Candidate (DC) to join our team in Larnaca, Cyprus. The DC will work in the context of PlasticUnderground Marie Curie ITN, on developing new models for simulating the degradation of polymers under different soil systems and validating these models by comparing predictions with laboratory measurements. A key part of this study is understanding the effect of Manganese Peroxidase (MnP) on degradation, which will be studied at different scales. The PhD research, funded by the Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA), will last for 36 months and require the DC to spend 8 months at the University of Birmingham (UoB) and 2 months at PolyMateria Limited (PolyM).The DC will employ a multiscale computational approach and have the chance to learn and use various computational methods, such as Density Functional Theory, Atomistic and Coarse-Grained Simulations, Monte Carlo Simulations, and Machine Learning Techniques. DCs can be of any nationality but must comply with the following mobility rule: At the time of selection by NovaM (host organization), they must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in the country of their host organization (Cyprus) for more than 12 months in the three years immediately prior to their recruitment. Candidates must demonstrate that their ability to understand and express themselves in both written and spoken English is sufficiently high for them to derive the full benefit from DN training. DCs must not yet be in possession of a doctoral degree at the date of recruitment.

Responsibilities

• Develop models for simulation of biodegradable MnP degradation under various soil systems. • Simulate particle degradation and additive leaching. • Quantification and prediction of future environmental residence times of new material based MnP and their size fractions in different types of environmental underground settings. NovaMechanics Ltd Digeni Akrita 51, 1070, Nicosia, Cyprus Correspondance Address: P.O Box 12895, 2254, Nicosia, Cyprus Email: info@novamechanics.com Website: www.novamechanics.com • Driving and organizing collaborative efforts with internal and external partners

Desired Requirements

• Bachelor’s degree in Chemistry, Chemical Engineering, Physics, Material Science, Environmental Science, Chem-Bioinformatics or other related Science. • M.Sc. degree in Chemistry, Chemical Engineering, Physics, Material and Environmental Sciences, or other related Sciences. (Candidates holding a 5-year MEng degree are not obliged to have a MSc. Degree) • Proficiency in English • Strong programming skills (Python, Java, C++, Fortran, etc.) • Diploma Thesis or Master Thesis in the field of Computational Chemistry or a related field will be appreciated (A web hyperlink of their Diploma or Master Thesis could be included in the attached CV) • good knowledge of Linux operating system (i.e., writing bash scripts) • knowledge of open-source computational software (i.e., OpenMM, LAMMPS, GROMACS, DLPOLY, NAMD, Quantum Espresso, CP2K, RASPA, Cassandra, OPENFOAM etc

What we offer

• An international work environment, in which you can develop your talent and realize ideas and innovations within a competent team • Gross Salary (total cost with Cyprus coefficient): 2635€/per month. Mobility allowance 600€/per month (gross-total cost), family allowance if applicable 495€/per month (gross – total cost) • An individual and well-structured training within the Marie Curie ITN network

How to apply

The candidate should submit a detailed CV and a cover letter matching the above according to his/her expertise. Two recommendation letters are needed from industrial or academic environments. The recommendation letters should not be general and should be referred to the above qualifications. Incomplete applications will be ignored. All the above should be submitted until 15/04/2023 to hr@novamechanics.com with Ref: MarieCurie2023Degradation.