Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. και στους φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 οι
φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις
και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, στην
ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr, από την Τετάρτη 07-09-2022 έως την Παρασκευή 21-10-2022.
1. Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης
Δωρεάν σίτιση δικαιούνται:
α) Όλοι οι ενεργοί1 φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και εκείνοι που φοιτούν στις εγκαταστάσεις
του Συγκροτήματος Ευρίπου (Ψαχνά Ευβοίας), προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι
1 Ενεργοί φοιτητές
 Προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη
λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα. Για τους
φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν.
 Μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
0000930315
διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου
αντίστοιχα.
β) i. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται από
άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή άλλων ερευνητικών προγραμμάτων
συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 α και β του Ν.4009/2011 (Α 195).
ii. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται από
ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή άλλων ερευνητικών
προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 α και β του Ν.4009/2011 (Α
195).
γ) Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, σύμφωνα
με τον Οργανισμό του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 ε του
Ν.4009/2011 (Α 195).
δ) Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν
προπτυχιακές σπουδές στο Ε.Κ.Π.Α.
2. Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζόμενων
α) Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα
αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του
τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, προκειμένου
για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δυο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό
προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.
Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο/η
αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν
περισσότερα του ενός αδέλφια υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά
τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.
β) Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα
αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του
τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειμένου
για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο
τέκνο.
γ) Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει
από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή
τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του
φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο
φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή
τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίων, του/της
συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι είναι
φοιτητές των τμημάτων του ΕΚΠΑ με έδρα την Αθήνα και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων,
όπως επίσης και οι φοιτητές του ΕΚΠΑ και του πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδος που φοιτούν στα Τμήματα με έδρα
στα Ψαχνά και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας.
Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής
δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι
άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας.
 Υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του/της, ή ο/η σύζυγός του/της,
εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.
Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επαρκεί για την κάλυψη
της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που έχουν τις προϋποθέσεις (όριο εισοδήματος), τότε το
Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Λέσχης χορηγεί το δικαίωμα δωρεάν σίτισης στους έχοντες τα χαμηλότερα
εισοδηματικά κριτήρια και κατά προτεραιότητα σε όσους είναι: πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές με
αδερφό/ή στον Α΄ κύκλο σπουδών, ορφανοί, φοιτητές τέκνα άγαμης μητέρας, φοιτητές που διαθέτουν
μέλος στην οικογένεια με σοβαρή πάθηση, Α.Μ.Ε.Α., φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα τέκνου θύματος
τρομοκρατίας.
3. Δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση του δικαιώματος δωρεάν σίτισης
α) Αίτηση
 Προπτυχιακοί Φοιτητές: Η αίτηση για τo δικαίωμα δωρεάν σίτισης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά
στη ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr.. Οι πρωτοετείς φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών θα πρέπει
πρώτα να εγγραφούν στο τμήμα τους και μετά να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης μέσω
αίτησης στη σελίδα webadm.uoa.gr. Επίσης, υποχρεωτικά οι φοιτητές όλων των κατηγοριών θα
πρέπει να διαθέτουν ενεργή Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η οποία θα επιδεικνύεται κατά την λήψη
των γευμάτων και θα σαρώνεται από αναγνώστη γραμμωτού κώδικα , ο οποίος είναι
εγκατεστημένος στα φοιτητικά εστιατόρια στην περιοχή των Αθηνών και στα Ψαχνά Ευβοίας.
Σημειώνεται εδώ ότι στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων δωρεάν σίτισης
συμμετέχουν και οι φοιτητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Στ.
Ελλάδος, και οι οποίοι περατώνουν τις σπουδές τους στο Συγκρότημα Ευρίπου. Οι φοιτητές, μετά
την είσοδό τους στην εφαρμογή, θα πρέπει να επιλέγουν στο πεδίο «Αιτήσεις» τον τύπο αίτησης
σίτισης που τους αφορά κατά περίπτωση. Εντός της ιστοσελίδας sitisi.uoa.gr υπάρχει επιλογή
που κατευθύνει στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής.
 Μεταπτυχιακοί φοιτητές – Υποψήφιοι Διδάκτορες: Οι αιτήσεις σίτισης των Μεταπτυχιακών
Φοιτητών – Υπ. Διδακτόρων πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας eprotocol.uoa.gr
Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι φοιτητές υποβάλλουν σε ψηφιακή μορφή
(εικόνες σε μορφή .jpg ή ηλεκτρονικά έγγραφα σε μορφή .pdf) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία
είναι τα εξής:
α) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή.
γ) Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να
προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.
δ Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματός από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδερφού/ής
ε) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Φορολογικού Έτους 2021
στ) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται).
ζ) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (όπου απαιτείται).
η) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (όπου απαιτείται).
θ) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).
ι) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή (όπου απαιτείται).
ια) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (όπου απαιτείται).
Ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υπ. Διδάκτορες, απαιτείται η υποβολή, σε
ψηφιακή μορφή, πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, και βεβαίωσης φοιτητικής ιδιότητας.
 Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α. (προγράμματος
ERASMUS/ERASMUS+ καθώς και άλλων συναφών προγραμμάτων διεθνών ανταλλαγών), οι οποίοι
προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής καθώς και οι φοιτητές αλλοδαποί
υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υποβάλλουν την αίτηση στην ως άνω
ιστοσελίδα, στην οποία θα υπάρχει ειδική υποενότητα με υπερσυνδέσμους που θα αφορούν
αυτές τις κατηγορίες φοιτητών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ERASMUS+ θα πρέπει να υποβάλλουν
σε ψηφιακή μορφή το έγγραφο αποδοχής (Acceptance Document) ή το πιστοποιητικό φοιτητικής
ιδιότητας, ενώ οι υπότροφοι ΥΠΕΠΘ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν σε ψηφιακή μορφή
το σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, με το οποίο βεβαιώνεται ότι είναι υπότροφοι για το τρέχον
Ακαδημαϊκό Έτος.
Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν, πάντα σε ψηφιακή
μορφή, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης:
α) Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του
φοιτητή,
β) Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό,
εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή,
γ) Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι, «παραμένει άγαμος και έχει τα αποκλειστικά έξοδα του
φοιτητή», θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή άλλη Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής. Επίσης είναι δυνατή
η έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης από την ιστοσελίδα www.gov.gr
δ) Εάν υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση ή
εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος
ενός των οποίων είναι ο φοιτητής.
Το δικαίωμα δωρεάν σίτισης που χορηγήθηκε για το Πανεπιστημιακό έτος 2021-2022 ισχύει
μέχρι την έγκριση των νέων αιτήσεων και όχι πέραν της 31-10-2022
Όσοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης, μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά
εστιατόρια πληρώνοντας 3,00 ευρώ ημερησίως για 2 γεύματα (μεσημέρι-βράδυ).
Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Σίτισης
Φοιτητών, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 09:00 μέχρι 14:00, στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής
Λέσχης, Ιπποκράτους 15, τηλ. 2103688253, 2103688216 και 2103688214, email: evarlam@uoa.gr. Οι
φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου (Τμημάτων ΕΚΠΑ και πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδας), μπορούν να απευθύνονται
στο τηλ. 2228099533, email: ptokpa@uoa.gr Η προσέλευση φοιτητών και λοιπών ενδιαφερομένων στα
γραφεία της Υπηρεσίας θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού.
Ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος του Δ.Σ.
*
Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας
*Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της
Γραμματείας και η διεκπεραίωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά
1. Πίνακας ορίων εισοδήματος
2. Υπόδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. Έτους 2021

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

 

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

 

Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2022-2023, στο γνωστικό αντικείμενο:

«Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία»

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), αίτηση εγγραφής επιλέγοντας το πεδίο 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κατά το διάστημα

από 09/09/2022 μέχρι 09/10/2022,

 

και να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1 Αίτηση εγγραφής

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017.

 1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν από τον συντάκτη τους στο e -mail: epapatrexa@biol.uoa.gr,
 2. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 3. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)
 4. Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1)

8.Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, προαιρετικά

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων)
 2. Φωτογραφία.

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, πραγματοποιείται κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω, (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/2017) :

 

-Βαθμός πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών (ποσοστό βαρύτητας: 20%)

-Συστατικές επιστολές (ποσοστό βαρύτητας: 20%)

-Βιογραφικό Σημείωμα (ποσοστό βαρύτητας 10%)

-Επίδοση σε Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών (ποσοστό βαρύτητας 10%)

-Προφορική συνέντευξη (ποσοστό βαρύτητας: 40%)

 

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών, το ποσοστό βαρύτητας της προφορικής συνέντευξης διαμορφώνεται σε 50%.

 

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τον Οκτώβριο οπότε και πραγματοποιείται η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης για το ΠΜΣ ανέρχονται σε 3000 ευρώ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc .

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210-7274877, e-mail: epapatrexa@biol.uoa.gr.

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

 

Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2022-2023, στο γνωστικό αντικείμενο:

«Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία»

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), αίτηση εγγραφής επιλέγοντας το πεδίο 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κατά το διάστημα

από 09/09/2022 μέχρι 09/10/2022,

 

και να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1 Αίτηση Υποψηφιότητας Συμμετοχής

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017.

 1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν από τον συντάκτη τους στο e -mail: epapatrexa@biol.uoa.gr,
 2. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 3. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)
 4. Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1)

8.Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, προαιρετικά

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων)
 2. Φωτογραφία.

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, πραγματοποιείται κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω, (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/2017) :

 

-Βαθμός πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών (ποσοστό βαρύτητας: 20%)

-Συστατικές επιστολές (ποσοστό βαρύτητας: 20%)

-Βιογραφικό Σημείωμα (ποσοστό βαρύτητας 10%)

-Επίδοση σε Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών (ποσοστό βαρύτητας 10%)

-Προφορική συνέντευξη (ποσοστό βαρύτητας: 40%)

 

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών, το ποσοστό βαρύτητας της προφορικής συνέντευξης διαμορφώνεται σε 50%.

 

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τον Οκτώβριο οπότε και πραγματοποιείται η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης για το ΠΜΣ ανέρχονται σε 3000 ευρώ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc .

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210-7274877, e-mail: epapatrexa@biol.uoa.gr.

 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 12.00
Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρής»
Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στην τελετή αναγόρευσης – ορκωμοσίας, την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 12.00, στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρής» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, ότι τηρουμένων των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, οι ορκιζόμενοι θα συνοδεύονται έως και με τέσσερα (4) συγγενικά/φιλικά πρόσωπα που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής.*
Οι ορκιζόμενοι θα παραλάβουν τις καθομολογήσεις (όρκο) από τη Γραμματεία τη Δευτέρα 16/5/2022 και Τρίτη 17/05/2022 ώρες 11.00-14.00.
Οι ορκιζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο οπωσδήποτε 45 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της τελετής δηλ. 11.15΄, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.
Διδάκτορες αναγορεύονται οι υποψήφιοι με αριθμό ακαδημαϊκής ταυτότητας: 251415288850, 220766751686, 284656253442 και 270538446643. Ο Διδάκτορας με ακαδημαϊκή ταυτότητα 251415288850 θα εκφωνήσει τον όρκο των διδακτόρων, κατόπιν κλήρωσης.
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα ακυρώνεται στην αποφοίτηση.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Αριθμό Μητρώου 131913, 121804, 111914, 101803, 101905, 81708, 61907 και 41907 θα εκφωνήσουν τον όρκο των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ως αριστεύσαντες.
Υπενθυμίζουμε ότι για την απόκτηση του τίτλου, η συμμετοχή στην αναγόρευση – ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.
Ακολουθούν οι σαράντα δυο (42) Αριθμοί Μητρώου των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα συμμετέχουν στην ορκωμοσία:
41801
61907
101807
111910
121807
41806
61908
101810
111911
131913
41811
61911
101905
111914
41815
61912
111811
111916
41821
61916
111901
111917
41907
61921
111902
121801
41909
61923
111904
121802
61806
81702
111905
121804
61821
81708
111906
121805
61902
101803
111907
121806
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!!
Από τη

Ανακοίνωση Ορκομωσίας

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 ώρα 12.00

Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρής»  (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη)

 

Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες και τις/τους φοιτήτριες/τές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που ολοκλήρωσαν τις προϋποθέσεις για να την απόκτηση πτυχίου και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία, την Πέμπτη 19 Μαΐου και ώρα 12.00, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr/katigories/general/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω κωδικών ακαδημαϊκού email ή κωδικών taxisnet) επιλέγοντας το πεδίο 12.Αίτηση Ορκωμοσίας Π.Μ.Σ. υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2.Βεβαίωση Κατάθεσης διπλωματικής Εργασίας/Διδακτορικής Διατριβής http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies/tmima-biologias.html συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο

2.Αντίγραφο Πτυχίου/Ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείτε

3.Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)

έως τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Ø  H καταχώρηση της διδακτορικής διατριβής καθώς και της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» είναι υποχρεωτική http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies.html

Ø  Για τους διδάκτορες, η ηλεκτρονική και έντυπη διαδικασία κατάθεσης στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ https://www.ekt.gr/el/library/didaktorika) είναι υποχρεωτική

Ø  Για την απόκτηση του πτυχίου η συμμετοχή στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.

Επισημαίνεται ότι η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρής» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου), τηρώντας τα μέτρα και τις προϋποθέσεις κατά της πανδημίας σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο του τρόπου διεξαγωγής της τελετής του ΕΚΠΑ, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Κάθε ορκιζόμενος μπορεί να συνοδεύεται από τέσσερα (4) άτομα που θα παρακολουθήσουν την τελετή, τα ονόματα των οποίων θα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση.

Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας και έχουν ανακηρυχθεί, παρακαλούνται να αποστείλουν μόνο την υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@biol.uoa.gr αναγράφοντας στο θέμα αποστολής: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 19/05/22 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των φοιτητών μέσω των Γραμματειών των ΠΜΣ.

 

Θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου σας από το Τμήμα Βιολογίας και σας ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή σας!

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στη δια ζώσης τελετή ορκωμοσίας, την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.00, στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, ότι τηρουμένων των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, οι ορκιζόμενοι θα συνοδεύονται έως και με δύο συγγενικά/φιλικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία.*
Οι ορκιζόμενοι θα παραλάβουν τις καθομολογήσεις (όρκο) και το πρόγραμμα της τελετής από τη Γραμματεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία απεστάλη η υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής τους.
Οι ορκιζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο οπωσδήποτε 40 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της τελετής, επιδεικνύοντας άπαντες, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσησης, είτε βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, είτε αρνητική εξέταση rapid-test, προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Η αναγόρευση – καθομολόγηση των διδακτόρων και η ορκωμοσία των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00.

 

Καλούνται οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ανακήρυξης έως 30/06/2021, προκειμένου να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως διαδικασία, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας secr@biol.uoa.gr την επισυναπτόμενη αίτηση ορκωμοσίας καθώς και την υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, έως την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.

 

Στη συνέχεια, θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε, η καθομολόγηση (όρκος), καθώς και το σχετικό link για να συνδεθείτε την ώρα της ορκωμοσίας. Οδηγίες για τη σύνδεση αποστέλλονται από τον κ. Κωνσταντίνο Βουδούρη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., διαχειριστή της υπηρεσίας για το Τμήμα Βιολογίας cvoudouris@biol.uoa.gr

Κατά την είσοδό σας στην τηλεδιάσκεψη, την ημέρα και ώρα της ορκωμοσίας, θα γίνει πιστοποίηση με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και θα πρέπει να αναγράψετε το πλήρες όνομά σας.

 

Για την απόκτηση του τίτλου/πτυχίου, η συμμετοχή στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία είναι υποχρεωτική. Αντίγραφο του τίτλου/πτυχίου, θα σας σταλεί ηλεκτρονικά μετά την ορκωμοσία.

 

Σημείωση: στο θέμα αποστολής του email σας με την υπεύθυνη δήλωση να αναγράφονται: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ  KΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου σας από το Τμήμα Βιολογίας και σας ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή σας!

            Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΘΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ Β’ ΠΠΚ ΤΟΥ Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Υποψήφιοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές (Post-Doc) προσκαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πλήρωση μίας θέσης έρευνας στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας της Αιματολογικής Μονάδας της Β΄ΠΠΚ του ΕΚΠΑ, με έδρα το Π.Γ.Ν. «Αττικόν», με γνωστικό αντικείμενο την Αιματολογία. Η θέση αφορά στη σύναψη σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων χρηματοδοτούμενων μέσω ΕΛΚΕ.
Επιθυμητά προσόντα:
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύγχρονες μοριακές και κυτταρικές τεχνικές.
• Ερευνητική εμπειρία στη διαχείριση βιολογικών δειγμάτων περιφερικού αίματος και μυελού των οστών και στη διαχείριση μακρομορίων (RNA, DNA, proteins).
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στις καλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων και στην ανάπτυξη πρωτογενών καλλιεργειών (primary cultures).
• ‘Αριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Καθηγήτρια Παππά Βασιλική (vas_pappa@yahoo.com τηλ. 210 5832307, 210 5832314, 6937255084).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13.00

 

Η αναγόρευση – καθομολόγηση των διδακτόρων και η ορκωμοσία των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13.00.

 

Καλούνται οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως διαδικασία, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας secr@biol.uoa.gr την επισυναπτόμενη αίτηση ορκωμοσίας καθώς και την υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021.

 

Στη συνέχεια, θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε, η καθομολόγηση (όρκος), καθώς και το σχετικό link για να συνδεθείτε την ώρα της ορκωμοσίας. Οδηγίες για τη σύνδεση αποστέλλονται από τον κ. Κωνσταντίνο Βουδούρη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., διαχειριστή της υπηρεσίας για το Τμήμα Βιολογίας cvoudouris@biol.uoa.gr

Κατά την είσοδό σας στην τηλεδιάσκεψη, την ημέρα και ώρα της ορκωμοσίας, θα γίνει πιστοποίηση με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και θα πρέπει να αναγράψετε το πλήρες όνομά σας.

 

Για την απόκτηση του τίτλου/πτυχίου, η συμμετοχή στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία είναι υποχρεωτική. Αντίγραφο του τίτλου/πτυχίου, θα σας σταλεί ηλεκτρονικά μετά την ορκωμοσία.

 

Σημείωση: στο θέμα αποστολής του email σας με την υπεύθυνη δήλωση να αναγράφονται: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ  KΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου σας από το Τμήμα Βιολογίας και σας ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή σας!

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΜΣ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
422 97,60
307 96,04
424 95,68
306 95,64
329 95,02
317 94,9
316 94,22
315 94,2
320 93,94
327 93,68
312 93,36
310 92,8
332 92,5
435 92,14
413 92,1
321 92,04
437 92,02
331 92
328 91,74
308 91,6
311 90,14
305 90,9
322 89,96
415 89,18
334 89,18
319 89
309 88,44
333 88,02
318 87,94
304 86,94

 

Από τη γραμματεία του  ΠΜΣ