Αρχική » Οργάνωση » Εγγραφές

Εγγραφές

Κάθε Μαϊο, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των φοιτητών μπορεί να ακολουθήσει συμπληρωματική προκύρηξη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

–             Αίτηση συμμετοχής

–             Βιογραφικό σημείωμα

–             Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

–             Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

–             Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων

–             Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2

–             Συστατικές επιστολές (1-2)

–             Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν

–             Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

–             Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ΠΜΣ που διοργανώνεται στην ελληνική γλώσσα.

–             Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

Για τους/ις φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής, που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει επιτροπή αρμόδια να διαπιστώσει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα. Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει:

– το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

– ο/η φοιτητής/τρια να προσκομίσει βεβαίωση τόπου σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

– Βαθμός πτυχίου (ποσοστό 15%)

– Πτυχιακή ή διπλωματική εργασίας, εάν υπάρχει (10%)

– Συνάφεια του πτυχίου ΑΕΙ και των γνώσεων του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (10%)

– Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (ποσοστό 10% )

– Επιστημονικές δημοσιεύσεις (5 %)

– Συμμετοχή σε συνέδρια (ποσοστό 5%)

– Συστατικές (δύο) επιστολές (ποσοστό 5 %)

– Προφορική συνέντευξη στη Σ.Ε. (ποσοστό 40%)

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Σ.Ε. καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών/τριών και τον καταθέτει στην Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.

Οι επιτυχόντες/ουσες θα πρέπει να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Σ.Ε.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (με μαθηματική στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα της κλίμακας 100), εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες/ουσες (αν υπάρχουν), με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.