Αρχική » Οργάνωση » Εγγραφές

Εγγραφές

Σημαντικές Ημερομηνίες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 09-09-2019
 • Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09-10-2019
 • Ενδεικτική Ημερομηνία έναρξης Π.Μ.Σ.: 10-2019
 • Ενδεικτική Ημερομηνία λήξης Π.Μ.Σ.: 09-2021

Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Διαδικασία Επιλογής

Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί την απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων:

 • Σχολών Θετικών Επιστημών
 • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Οικονομικών Σχολών
 • Γεωπονικών Σχολών
 • Σχολών Επιστημών Υγείας

Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα επιπλέον του Πτυχίου κριτήρια επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει οπωσδήποτε προφορική συνέντευξη.

Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των υποψηφίων φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

 1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου (ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής)
 2. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)
 3. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ή και μεταπτυχιακών εάν υπάρχουν)
 4. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών.
 5. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία και άλλα στοιχεία (ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις, τεχνική εμπειρία κ.λ.π.) τα οποία ενισχύουν την υποψηφιότητα.
 6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με αναφορές και ανάτυπα (όπου υπάρχουν) σε επιστημονικό έργο ή σε επαγγελματική προϋπηρεσία.
 7. Βεβαίωση της υπηρεσίας/εργοδότη τους, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
 8. Δύο (2) φωτογραφίες.
 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν4250/2014, έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, στα επισυναπτόμενα έγγραφα των αιτήσεων για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, θα γίνονται αποδεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των δημοσίων εγγράφων.

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή επιδεικνύοντας τα πρωτότυπα στη Γραμματεία του Τμήματος.

Στη διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνεται συνέντευξη του υποψηφίου σε μέλη της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.).

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, η Ε.Ε.Ε. καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων με σειρά επίδοσης και σε συνεδρίασή της αποφασίζει για τον τελικό αριθμό εισακτέων και την τελική σειρά επιτυχίας. Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα Βιολογίας, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μ.Φ.) του Π.Μ.Σ., μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε. και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Γίνονται δεκτοί έως και τριάντα (30) φοιτητές ετησίως.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα Βιολογίας ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. (τέλη Οκτωβρίου 2018) εάν επιλεγούν.

Δίδακτρα και Κόστος Λειτουργίας

 Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από δίδακτρα των Μ.Φ. καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρέες. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 1500 € ανά έτος (σύνολο 3000 € για τα δύο (2) Ακαδημαϊκά έτη) και καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας «Ε.Λ.Κ.Ε.» του Πανεπιστημίου Αθηνών εντός δύο (2) εβδομάδων από την έγκριση της επιλογής εισακτέων από την Γ.Σ.Ε.Σ. για τους φοιτητές του Α ́ έτους και εντός δύο εβδομάδων από την ημέρα έναρξης μαθημάτων του Γ’ εξαμήνου για τους φοιτητές Β’ έτους. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα δίδακτρα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του επιλεγμένου Μ.Φ. εντός δύο (2) εβδομάδων από την έγκριση της επιλογής του από την Γ.Σ.Ε.Σ. (για φοιτητές Α’ έτους), εάν έχει καταβάλει την πρώτη δόση των διδάκτρων, αυτή επιστρέφεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν αίτησής του Μ.Φ. και σύμφωνης γνώμης του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Υποβολή Αιτήσεων και Περισσότερες Πληροφορίες

Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων γίνεται μία φορά το χρόνο με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αιτήσεις σε έντυπη μορφή θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του τμήματος από 10/09/2018 έως και 10/10/2018, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή ώρες 11:00-14:00. Μπορείτε να βρείτε το έγγραφο της αίτησης εγγραφής στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αίτηση Εγγραφής στο Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία».