Αρχική » Οργάνωση

Οργάνωση

Η Βιοπληροφορική είναι ο επιστημονικός χώρος όπου η σύμπραξη της Βιολογίας με την Πληροφορική, την Στατιστική και τα Μαθηματικά εξερευνά νέους τρόπους για την προσέγγιση των βιολογικών προβλημάτων, καθώς και την αντίληψη βασικών αρχών της Βιολογίας. Πρόκειται για γνωστικό χώρο με συγκεκριμένο όσο και ευρύ πεδίο εφαρμογών και αλληλεπίδρασης με τη σύγχρονη δομική, μοριακή, πληθυσμιακή και περιβαλλοντική βιολογία. Ο κλάδος της Βιοπληροφορικής σήμερα θεωρείται, παγκόσμια, ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους, ενώ έχει ήδη επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα και έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερα σημαντικές επενδύσεις. Ουσιαστικά, κατέχει κεντρική θέση στις σύγχρονες εξελίξεις των Επιστημών της Ζωής, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τα προγράμματα «Αποκωδικοποίησης» των Γονιδιωμάτων, περιλαμβανομένου και αυτού του Ανθρώπου. Χαρακτηριστικό φαινόμενο καθ’ όλη την ιστορία του κλάδου της Βιοπληροφορικής έχει αποτελέσει η «στρατολόγηση» ειδικών από διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Βιολογία, Πληροφορική, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία κλπ.) με κοινό παρονομαστή τη χρήση μαθηματικών μεθόδων και υπολογιστικών τεχνικών για την περιγραφή και ανάλυση Βιολογικών Συστημάτων. Η ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα των προς ανάλυση δεδομένων και η ποικιλία τους καθιστά επιτακτική τη συνεισφορά και συνεργασία ειδικών από όλα τα παραπάνω πεδία, εκπαιδευμένων κατάλληλα με βάση τις γενικότερες αρχές και τη μεθοδολογία της σύγχρονης Βιοπληροφορικής, ώστε να είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις του πεδίου στην έρευνα και την παραγωγή.

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιοπληροφορική», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 773/17-06-2003), υπό τη διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητή κου Σταύρου Χαμόδρακα.  Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ως το έτος 2017, το Π.Μ.Σ. λετουργησε αναμορφωμένο σάμφωνα με τις διατάξεις των ΦΕΚ 3044/2014, τ.Β’ και Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α’) και της υπ’αριθμόν 43800/B7 Υπουργικής Απόφασης, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή κου Κωνσταντίνου Βοργιά. Από το έτος 2018 το Π.Μ.Σ. επαναδιοργανώνεται ως Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» και λειτουργεί αναμορφωμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4485/2017, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Ιωάννη Π. Τρουγκάκου και συνεχίζει υπό τη διεύθυνση της Αναπλ. Καθηγήτριας Βασιλικής Οικονομίδου. Ο αναθεωρημένος και προσαρμοσμένος στις τρέχουσες ανάγκες Κανονισμός Λειτουργίας έχει εγκριθεί από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του εν λόγω προγράμματος και την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας. Έχει εκδοθεί ΦΕΚ που αφορά στην απόφαση Επανίδρυσης και αναμένεται η έκδοση σε ΦΕΚ του Κανονισμού Λειτουργίας αυτού.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» έρχεται να καλύψει την απαίτηση για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου ειδίκευσης, η οποία θα δώσει τα πρώτα βασικά εφόδια σε νέους επιστήμονες για να εισέλθουν στο δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο της Βιοπληροφορικής. Με δεδομένη την έκρηξη η οποία συντελείται, τόσο σε ακαδημαϊκό-ερευνητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο, στο χώρο του ευρύτερου, σχετιζόμενου με τη Βιοτεχνολογία, Βιομηχανικού κλάδου (Βιοτεχνολογία, Φαρμακογονιδιωματική, Μοριακή Ιατρική, κλπ) και στα θέματα τα σχετικά με τη διατήρηση της φύσης, η ύπαρξη επιστημονικού δυναμικού με υποδομή και εκπαίδευση στη Βιοπληροφορική θέτει θεμέλια για την πρόοδο του συγκεκριμένου κλάδου (αλλά και της Βιολογίας, γενικότερα) στη χώρα μας. Επίσης, οδηγεί στη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας επιστημόνων με απαραίτητα προσόντα για την περαιτέρω διεξαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης νέων επιστημόνων στις τεχνολογίες της Βιοπληροφορικής, οι οποίες αλλάζουν, ριζικά, μέρα με τη μέρα, τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η Βιολογική έρευνα σήμερα. Το ΠΜΣ οργανώνεται και συντονίζεται από το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, το Πρόγραμμα συνεργάζεται με ένα ευρύ σύνολο εξέχοντων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων στον Ελλαδικό χώρο, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Τα μαθήματα του Προγράμματος διδάσκονται από καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν στα παραπάνω ιδρύματα. Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος περιλαμβάνονται διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών από μεγάλα εκπαιδευτικά και/ή ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για την φοίτηση στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επιπλέον του Πτυχίου, κριτήρια επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η επιλογή των υποψηφίων Μ.Φ. για το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει οπωσδήποτε προφορική συνέντευξη.  Ο συνολικός αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε πενήντα (50). Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι ορίζεται κατ’ελάχιστον σε τέσσερα εξάμηνα (δύο ακαδημαϊκά έτη). Η μέγιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε έξι εξάμηνα (τρία ακαδημαϊκά έτη). Σε περίπτωση που κάποιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής δεν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στον προβλεπόμενο χρόνο, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Σ.Ε. μπορεί να προτείνει προς έγκριση την αίτηση του φοιτητή για παράταση της φοίτησης του κατά 1 εξάμηνο στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α..

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τα προνόμια και διευκολύνσεις (συμμετοχή σε Πανεπιστημιακά Όργανα, Παροχές) των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/92, καθώς και άλλων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

 Δίδακτρα

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1500 € ανά έτος (σύνολο 3000 € για τα δύο (2) Ακαδημαϊκά έτη).