Αρχική » Εκπαίδευση » Μαθήματα » Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική Εργασία

Γενικά

Η Διπλωματική Εργασία συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση για την ανάλυση ενός ερευνητικού ερωτήματος του τομέα της Βιοπληροφορικής Υπολογιστικής Βιολογίας, και τη σύνθεση μιας λύσης, ενώ στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία ή/και άλλες ερευνητικές μελέτες. Η Διπλωματική Εργασία η οποία διεξάγεται υπολογιστικά, με in silico πειράματα, έχει ερευνητικό, μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Στόχος της είναι να δώσει τη δυνατότητα στον μεταπτυχιακό φοιτητή να εξασκηθεί στην ερευνητική μεθοδολογία και στην αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της διεξαγωγής της.

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Στο Β’ εξάμηνο του Π.Μ.Σ., οι διδάσκοντες προτείνουν θέματα Διπλωματικών Εργασιών, τα οποία ανακοινώνονται στους φοιτητές. Οι φοιτητές υποβάλλουν αιτήσεις με προτεινόμενο τίτλο, επιβλέποντα και περίληψη εργασίας. Ακολουθεί η επιλογή θέματος, ορισμός επιβλέποντα και σύσταση τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η Σ.Ε. επικυρώνει την τελική επιλογή σύμφωνα με τους κανονισμούς του Τμήματος (Ν.3685/2008 – ΦΕΚ 148, τ.Α’).

Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση του πειραματικού μέρους της Διπλωματικής Εργασίας και με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος, ξεκινά η συγγραφή του κειμένου. Η μορφοποίηση γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο εξώφυλλου και των οδηγιών. Η γλώσσα (ελληνική ή αγγλική) ορίζεται με τον καθορισμό του θέματος. Το τελικό κείμενο υποβάλλεται στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την παρουσίαση. Η εξέταση πραγματοποιείται με παρουσία 3μελούς εξεταστικής επιτροπής σε ανοιχτό σεμινάριο. Στο σημαντικότερο στάδιο της εξέτασης, είναι σημαντικό οι εξεταστές να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τη σημασία της εργασίας, ακόμα και αν δεν έχουν διαβάσει το πλήρες κείμενο. Συνιστάται η έμφαση στα βασικά σημεία της εργασίας για μια επιτυχημένη παρουσίαση.

Χρήσιμα έντυπα:

Οδηγός συγγραφής διπλωματικών εργασιών

Οδηγίες παρουσίασης διπλωματικής εργασίας

Πρότυπο Εξώφυλλο διπλωματικής εργασίας

Αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος διπλωματικής εργασίας