Αρχική » Εκπαίδευση » Μαθήματα » Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική Εργασία

Γενικά

Οι φοιτητές του ΠΜΣ «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» υποχρεούνται κατά το Γ’ εξάμηνο σπουδών να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία. Στις αρχές του Β’ εξαμήνου οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ (μέλη ΔΕΠ ή εξωτερικοί συνεργάτες) προτείνουν θέματα Διπλωματικών Εργασιών.  Στη συνέχεια αποστέλλουν τα θέματα Διπλωματικών Εργασιών (τίτλους, περιλήψεις και επιβλέποντες) στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Στα τέλη του Β’ εξαμήνου οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. προτείνουν θέματα Διπλωματικών Εργασιών, τα οποία αποστέλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα θέματα των Διπλωματικών Εργασίων κοινοποιούνται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και ακολουθεί η συμπλήρωση και υποβολή από τους φοιτητές ειδικού εντύπου στο οποίο αναγράφεται η σειρά προτίμησή τους για τα θέματα που ενδιαφέρονται. Οι αιτήσεις παραπέμπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή του θέματος για κάθε φοιτητή, ο ορισμός του Επιβλέποντος και των υπόλοιπων μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Δ.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Υ. και της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Την τελική λίστα επιλογής την επικυρώνει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας (Ν.3685/2008 – ΦΕΚ 148, τ.Α’).

 

Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση του πειραματικού μέρους της Διπλωματικής Εργασίας και τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος γίνεται η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.  Η συγγραφή και μορφοποίηση του κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται χρησιμοποιώντας το πρότυπο του εξώφυλλου και της μορφοποίησης.  Μετά από συνεννόηση με τον Επιβλέποντα, οι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν το τελικό κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την τελική παρουσίαση σε έντυπη μορφή. Σε κάθε έντυπο της Δ.Ε. συνημμένως κατατείθεται σε CD η παρουσιάση της Δ.Ε. και η Δ.Ε. σε μορφή pdf και doc και οποιαδήποτε συμπληρωματικά αρχεία κρίνονται απαραίτητα.

Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ορίζει τριμελή εξεταστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και συμπληρώνεται από δύο μέλη ΔΕΠ σχετικού γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Βιολογίας και των συνεργαζόμενων φορέων. Σε ειδικές περιπτώσεις η τριμελής Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει και έναν εξωτερικό συνεργάτη.Η τριμελής Επιτροπή με πρωτοβουλία του επιβλέποντος ορίζει ημερομηνία εξέτασης ενημερώνοντας εγγράφως: α) τον επιστημονικό υπεύθυνο του ΠΜΣ και β) τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται από τον Διπλωματικό Φοιτητή σε ανοιχτή συνεδρία μετά από σχετική ανακοίνωση η οποία κυκλοφορεί τουλάχιστον 7 ημέρες πριν.

 

Αξιολόγηση

Η επίδοση του φοιτητή βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5). Η τριμελής Επιτροπή υπογράφει το σχετικό Πρακτικό το οποίο υποβάλλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση που η 3μελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική, υποδεικνύει στον φοιτητή τις περαιτέρω τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές. Η διαδικασία υποστήριξης επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται.

Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της Διπλωματικής Εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά το χρονικό διάστημα των 18 μηνών (ΣΤ’ Εξάμηνο) από την ανάθεση του θέματος στο φοιτητή. Παράταση ως ένα (1) εξάμηνο μπορεί να δοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος.

Κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος»

Μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (22ας-9-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ: 1617006790 και 29ης-11-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856), απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των σπουδών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών είναι η κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διαδικασία της κατάθεσης, καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα, περιλαμβάνονται στη σελίδα «Χρήσιμα Έγγραφα» της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.  Η διαδικασία κατάθεσης στο αποθετήριο για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των προγραμμάτων του Τμήματος Βιολογίας περιγράφεται παρακάτω:

Βήμα 1ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* προκειμένου να έχει δυνατότητα να καταχωρήσει την εργασία του στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος», δημιουργεί υποχρεωτικά έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΕΚΠΑ (εφόσον δεν έχει ήδη). Η δημιουργία λογαριασμού γίνεται μέσω του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) του ΕΚΠΑ http://www.noc.uoa.gr/.

Βήμα 2ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* κατεβάζει από την ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας ή προμηθεύεται κατευθείαν από τη Γραμματεία δύο αντίτυπα του εντύπου καταχώρησης εργασιών στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος».   Στο εν λόγω έντυπο περιλαμβάνονται: α) η βεβαίωση έγκρισης της εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής (υπογράφεται από τη Γραμματεία), β) η υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης του συγγραφέα με την οποία παραχωρεί στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) τη μη αποκλειστική άδεια διάθεσης της εγκριθείσας εργασίας (υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια) και γ) η βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και επιτυχούς καταχώρησης τηςεργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» (υπογράφεται από τη Βιβλιοθήκη).

Βήμα 3ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* καταθέτει υποχρεωτικά την εργασία στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος» (pergamos.lib.uoa.gr) ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες και ενημερώνεται με email για την πορεία κατάθεσης της εργασίας του/της. Σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών λαμβάνει σχετικό μήνυμα, διορθώνει ή συμπληρώνει τα προβλεπόμενα στοιχεία και επαναλαμβάνει την καταχώρηση.

Βήμα 4ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* προσέρχεται στη Βιβλιοθήκη φέροντας μαζί του/της τα δυο αντίτυπα του εντύπου καταχώρησης, προκειμένου η Βιβλιοθήκη να πιστοποιήσει και να εγκρίνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας και να υπογράψει τη βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και επιτυχούς καταχώρησης της εργασίας.

Βήμα 5ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* παραλαμβάνει από τη Βιβλιοθήκη το ένα εκ των δυο παραπάνω αντιτύπων και το προσκομίζει στη Γραμματεία για να προχωρήσει η διαδικασία καθομολόγησής του.

Ο/Η φοιτητής/τρια* ΔΕΝ οφείλει να καταθέσει έντυπο αντίγραφο της εργασίας του στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών.