Αρχική » Εγγραφές

Κατηγορία: Εγγραφές

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

 

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

 

Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2022-2023, στο γνωστικό αντικείμενο:

«Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία»

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), αίτηση εγγραφής επιλέγοντας το πεδίο 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κατά το διάστημα

από 09/09/2022 μέχρι 09/10/2022,

 

και να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1 Αίτηση εγγραφής

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017.

 1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν από τον συντάκτη τους στο e -mail: epapatrexa@biol.uoa.gr,
 2. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 3. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)
 4. Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1)

8.Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, προαιρετικά

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων)
 2. Φωτογραφία.

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, πραγματοποιείται κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω, (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/2017) :

 

-Βαθμός πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών (ποσοστό βαρύτητας: 20%)

-Συστατικές επιστολές (ποσοστό βαρύτητας: 20%)

-Βιογραφικό Σημείωμα (ποσοστό βαρύτητας 10%)

-Επίδοση σε Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών (ποσοστό βαρύτητας 10%)

-Προφορική συνέντευξη (ποσοστό βαρύτητας: 40%)

 

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών, το ποσοστό βαρύτητας της προφορικής συνέντευξης διαμορφώνεται σε 50%.

 

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τον Οκτώβριο οπότε και πραγματοποιείται η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης για το ΠΜΣ ανέρχονται σε 3000 ευρώ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc .

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210-7274877, e-mail: epapatrexa@biol.uoa.gr.

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

 

Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2022-2023, στο γνωστικό αντικείμενο:

«Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία»

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), αίτηση εγγραφής επιλέγοντας το πεδίο 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κατά το διάστημα

από 09/09/2022 μέχρι 09/10/2022,

 

και να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1 Αίτηση Υποψηφιότητας Συμμετοχής

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017.

 1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν από τον συντάκτη τους στο e -mail: epapatrexa@biol.uoa.gr,
 2. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 3. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)
 4. Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1)

8.Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, προαιρετικά

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων)
 2. Φωτογραφία.

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, πραγματοποιείται κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω, (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/2017) :

 

-Βαθμός πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών (ποσοστό βαρύτητας: 20%)

-Συστατικές επιστολές (ποσοστό βαρύτητας: 20%)

-Βιογραφικό Σημείωμα (ποσοστό βαρύτητας 10%)

-Επίδοση σε Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών (ποσοστό βαρύτητας 10%)

-Προφορική συνέντευξη (ποσοστό βαρύτητας: 40%)

 

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών, το ποσοστό βαρύτητας της προφορικής συνέντευξης διαμορφώνεται σε 50%.

 

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τον Οκτώβριο οπότε και πραγματοποιείται η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης για το ΠΜΣ ανέρχονται σε 3000 ευρώ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc .

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210-7274877, e-mail: epapatrexa@biol.uoa.gr.

 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 1. Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία/ BioinformaticsComputational Biology, θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας από 12/9/2018 έως 10/10/2018 Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, ώρες 11.00-14.00.

 1. Διδακτική της Βιολογίας / Didactics of Biology: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α, θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας από 12/9/2018 έως 10/10/2018 Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, ώρες 11.00-14.00.

 1. Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας/Ecology and Biodiversity Conservation, θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας από 12/9/2018 έως 7/10/2018 Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, ώρες 11.00-14.00.

Για τα Διατμηματικά/ Διιδρυματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 1. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική / Applications of Biology in Medicine: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σε έντυπη μορφή, μέχρι τη συγκρότηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής (νέα πτέρυγα, γραφείο 54) γραμματέας κ. Δήμητρα Αναγνωστοπούλου, από 12/9/2018, email: danagn@biol.uoa.gr

 1. Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική / Clinical BiochemistryMolecular Diagnostics: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας, την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α., οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σε έντυπη μορφή, μέχρι τη συγκρότηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, στον Τομέα Βιοχημείας – Μοριακής Βιολογίας, στον γραμματέα κ. Μάριο Διαμαντόπουλο, από 12/9/2018, email: cbmd.secretary@gmail.com

 2. Athens International Masters Programme in Neurosciences – Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Οδοντιατρικής, την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 12/9/2018 στο email του προγράμματος masterneuro@biol.uoa.gr και για την έντυπη κατάθεση θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες κατάθεσης των δικαιολογητικών για κάθε Πρόγραμμα ανακοινώνονται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Αθήνα, 26/07/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Το Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4485/2017 έχει εκδοθεί ΦΕΚ που αφορά στην απόφαση Επανίδρυσης και αναμένεται η έκδοση σε ΦΕΚ του Κανονισμού Λειτουργίας αυτού.

Το Τμήμα Βιολογίας έχει ανακοινώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, ακαδημαϊκού έτους 2018-19, μεταξύ αυτών και το Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη ) αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή (ειδικό έντυπο), από τις 10-09-2018 μέχρι και τις 10-10-2018, με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου (ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής)

 1. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)

 1. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ή και μεταπτυχιακών εάν υπάρχουν)

 1. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών

 1. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία και άλλα στοιχεία (ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις, τεχνική εμπειρία κ.λ.π.) τα οποία ενισχύουν την υποψηφιότητα

 1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με αναφορές και ανάτυπα (όπου υπάρχουν) σε επιστημονικό έργο ή σε επαγγελματική προϋπηρεσία

 1. Βεβαίωση της υπηρεσίας/εργοδότη τους, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους

 1. Δύο (2) φωτογραφίες

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Στη διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνεται συνέντευξη του υποψηφίου σε μέλη της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα Βιολογίας ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. (τέλη Οκτωβρίου 2018) εάν επιλεγούν.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός θα καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε. σύμφωνα με την ποιότητα των υποψηφίων.

Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Ε.Ε.Ε. του Π.Μ.Σ..

Το κόστος του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών θα καλυφθεί από δίδακτρα των διδασκόμενων. Τα δίδακτρα θα ανέρχονται στο ποσό των 3000€ για τα 2 έτη του συγκεκριμένου κύκλου και θα καταβληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις.

Για κάθε σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (τηλ. 210-7274248 κ. Α. Γρηγορακάκη). Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλ. 210-7274876 (κ. Κατερίνα Νάστου) και στην ιστοσελίδα http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc .

Ο Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος

του Π.Μ.Σ. «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Αναπλ. Καθ. Ιωάννης Τρουγκάκος

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στη σελίδα Εγγραφές.  Όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορούν να βρεθούν στη σελίδα Χρήσιμα Έγγραφα.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ακολουθεί η ανακοίωνση της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας σχετικά με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία της προκήρυξης νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής της έκδοσης ΦΕΚ για τον ανανεωμένο κανονισμό λειτουργίας στα πλαίσια της επανίδρυσης του Π.Μ.Σ., με βάση το άρθρο 85 του Νόμου ν. 4485/2017 (Α΄114).

Με βάση τα παραπάνω, η προκήρυξη νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών και η ανακοίνωση των ημερομηνιών εγγραφών στο ΠΜΣ για το έτος 2018-2019 αναμένονται να πραγματοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου 2018.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας στη συνεδρίαση της 07/06/2017 αποφάσισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων γίνεται μία φορά το χρόνο με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών την 6η Οκτωβρίου 2017. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2017, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα Βιολογίας ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. (εντός Οκτωβρίου 2017) εάν επιλεγούν.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη ) αίτηση υποψηφιότητας, από την 01-09-2017 μέχρι και τις 06-10-2017, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα «Εγγραφές«.

Επισυνάπτεται το κείμενο της προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας στη συνεδρίαση της 25/05/2016 αποφάσισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ». Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη ) αίτηση υποψηφιότητας (ειδικό έντυπο), από την 01-09-2016 μέχρι και τις 30-09-2016, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της προκήρυξης.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα «Εγγραφές«.

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Βιοπληροφορική για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Δ.Ε. «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Για υποβολή αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» μπορείτε να καταθέτετε τις αιτήσεις σας, από τη 01/09/2015 έως και τις 25/09/2015 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Χρ. Παναγιώτου ) κατά τις προβλεπόμενες ημέρες και ώρες (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-14:00) .